DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

25.03.2011 Phiếu đăng ký đề tài luận văn Thạc sỹ Luật học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

1. Họ và tên học viên:                                                                    Năm sinh:

Khóa :                                          chuyên ngành:

2. Tên đề tài:

3. Lý do chọn đề tài:

4. Tình hình nghiên cứu đề tài

5. Mục đích nghiên cứu của đề tài (Các kết quả cần đạt được):

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài, phương pháp nghiên cứu:

7. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần giải quyết

8. Dự kiến kế hoạch thực hiện:

9.  Kiến nghị về giáo viên hướng dẫn (ghi rõ học hàm, học vị)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT (đính kèm)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Ngày         tháng         năm

Học viên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ sáu, 25 3 2011 08:10)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox