DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đội ngũ giảng viên


KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Tổ chức nhân sự và đội ngũ giảng viên

I. Tổ chức nhân sự:

Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa: TS. Lê Thị Hồng Vân

CYMERA 20131205 151334

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Quốc Vinh

4x6 2

Phó trưởng khoa: TS. Trần Thị Rồi

02

Trợ lý khoa: CN. Bùi Thị Hoài

 Bui Thi Hoai

II. Đội ngũ giảng viên:

Bộ môn Lý luận chính trị

1. Nguyễn Quốc Vinh

 4x6 2

 - Học vị: Tiến sĩ khoa học chính trị

- Chức vụ: Phó trưởng khoa

- Giảng dạy môn:Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin; Logic học; Triết học (Sau đại học)

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- Lý lịch khoa học

2. Nguyễn Thanh Hải

THANH HAI 1

- Học vị: Thạc sĩ triết học

- Chức vụ: Trưởng bộ môn

- Giảng dạy môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

- Email: nthai@hcmulaw.edu.vn

- Lý lịch khoa học

3. Trần Ngọc Anh

CYMERA 20131205 135226

 - Học vị: Thạc sĩ Lịch sử Đảng

- Chức vụ: Giảng viên

- Giảng dạy môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử văn minh thế giới

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- Lý lịch khoa học

4. Nguyễn Hoài Đông

CYMERA 20131210 100538

- Học vị: Thạc sĩ triết học

- Chức vụ: Giảng viên

- Giảng dạy môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- Lý lịch khoa học

5. Lê Thị Hồng

CYMERA 20131209 091737

- Học vị: Thạc sĩ lịch sử

- Chức vụ: Giảng viên

- Giảng dạy môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Email: lthong@hcmulaw.edu.vn

- Lý lịch khoa học

6. Trần Thị Rồi

 02

- Học vị:Tiến sĩ lịch sử

- Chức vụ: Phó trưởng khoa

- Giảng dạy môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Email: ttroi@hcmulaw.edu.vn

- Lý lịch khoa học

 Bộ môn Văn hóa và Kỹ năng ngôn ngữ

1. Lê Thị Hồng Vân

 CYMERA 20131205 151334

- Học vị: Tiến sĩ ngữ văn

- Chức vụ: Trưởng khoa

- Giảng dạy môn: Đại cương Văn hóa Việt Nam; Kỹ năng nghiên cứu và lập luận.

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- Lý lịch khoa học

2. Phạm Thị Minh Hải

- Học vị: Thạc sĩ ngôn ngữ, cử nhân Luật, cử nhân Anh văn, cử nhân Ngữ văn

- Chức vụ: Trưởng bộ môn

- Giảng dạy môn: Logic học

- Email: ptmhai@hcmulaw.edu.vn

- Lý lịch khoa học

3. Ngô Minh Hằng

Hinh

- Học vị: Thạc sĩ văn hóa học

- Chức vụ: Giảng viên

- Giảng dạy môn: Đại cương văn hóa Việt Nam

- Email: nmhang@hcmulaw.edu.vn

- Lý lịch khoa học

4. Lê Duy Ninh

- Học vị: Thạc sĩ luật, cử nhân triết

- Chức vụ: Giảng viên

- Giảng dạy môn: Logic học

- Email: ldninh@hcmulaw.edu.vn

- Lý lịch khoa học

5. Phạm Thị Ngọc Thủy

 - Học vị: Thạc sĩ ngôn ngữ học

- Chức vụ: Giảng viên

- Giảng dạy môn: Kỹ năng nghiên cứu và lập luận

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- Lý lịch khoa học

 Bộ môn Tâm lý – Xã hội học

1. Phạm Văn Dinh

CYMERA 20131209 091924

- Học vị: Thạc sĩ tâm lý

- Chức vụ: Trưởng bộ môn

- Giảng dạy môn: Tâm lý học đại cương

- Email: pvdinh@hcmulaw.edu.vn

- Lý lịch khoa học

2. Lê Văn Bích

 CYMERA 20131205 135440

- Học vị:Cử nhân luật; thạc sĩ tâm lý

- Chức vụ: Giảng viên

- Giảng dạy môn: Tâm lý học đại cương

- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- Lý lịch khoa học

3. Nguyễn Hữu Túc

CYMERA 20131210 095902

- Học vị: Thạc sĩ xã hội học

- Chức vụ: Giảng viên

- Giảng dạy môn: Xã hội học đại đương

- Email: nhtuc@hcmulaw.edu.vn

- Lý lịch khoa học

Bộ môn Giáo dục thể chất

1. Nguyễn Tất Hào

CYMERA 20131209 092039

- Học vị: Thạc sĩ giáo dục học

- Chức vụ: Trưởng bộ môn

- Giảng dạy môn: Giáo dục thể chất

- Email: nthao@hcmulaw.edu.vn

- Lý lịch khoa học

2. Nguyễn Hiều Hà

- Học vị: Thạc sĩ giáo dụchọc

- Chức vụ: Giảng viên

- Giảng dạy môn: Giáo dục thể chất

- Email: nhha@hcmulaw.edu.vn

- Lý lịch khoa học

3. Đặng Thị Thanh Phúc

- Học vị: Thạc sĩ giáo dục học

- Chức vụ: Giảng viên

- Giảng dạy môn: Giáo dục thể chất

- Email: dttphuc@hcmulaw.edu.vn

- Lý lịch khoa học

 

 

 

Ngày cập nhật (Chủ nhật, 25 9 2016 22:21)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox