DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đội ngũ giảng viên

Tổ chức nhân sự:

Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Vân

Phó trưởng khoa: TS. Phạm Văn Võ

Phó trưởng khoa: TS. Hà Thị Thanh Bình

Thông tin cá nhân:

1. Trưởng khoa:  Nguyễn Văn Vân

Học vị: PGS. Tiến sĩ Luật, giảng viên chính

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy các môn học:

a) Bậc cử nhân

- Luật Ngân sách nhà nước

- Luật Thuế

- Luật Ngân hàng

- Pháp luật kinh doanh chứng khoán

- Pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

b) Sau đại học:

- Pháp luật về dịch vụ tài chính

- Pháp luật về kế toán, kiểm toán và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp

- Pháp luật về đấu thầu

Tên các đề tài NCKH đã thực hiện:

1.Đề tài NCKH cấp Bộ Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng luật cạnh tranh, Mã số B98- 26-05- Nghiệm thu  năm 2002, Thành viên nhóm nghiên cứu

2. Đề tài NCKH cấp Bộ Phương hướng hoàn thiện Luật phá sản doanh nghiệp năm 1993, Mã số B 2002-26-09, Nghiệm thu 2004, Thành viên nhóm nghiên cứu.

3. Đề tài NCKH cấp Bộ Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về thuế đối với bất động sản Mã sốB2003-26-09, Nghiệm thu năm 2006- Thư ký khoa học, Thành viên nhóm nghiên cứu

4. Đề tài NCKH cấp Bộ Hoàn thiện pháp luật về phát hành chứng khoán tại Việt Nam Mã số B2002-26-06, Nghiệm thu năm 2006 -Thư ký khoa học, Thành viên nhóm nghiên cứu

5. Đề tài NCKH cấp Bộ Cơ chế pháp lý bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư là cá nhân trên thị thị trường chứng khoán trong điều kiện toàn cầu hoá tài chính- tiền tệ Mã số B 2007-10-08, Nghiệm thu 2010 - Chủ nhiệm

6. Đề tài NCKH cấp trường: "Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong pháp luật thuế Việt Nam", nghiệm thu tháng 12 năm 2011- Chủ nhiệm

Giáo trình, tài liệu học tập

1. Tài liệu hướng dẫn môn học Luật Ngân hàng. NXB Đại học Quốc gia, 2006

2. Tập Bài Giảng Luật Thuế, NXB  Thanh Niên, 2009, (thành viên nhóm biên soạn)

3. Giáo trình Luật Ngân hàng, NXB ĐHQG, 2010.  (Chủ biên)

Các bài báo khoa học  đã đăng trên các tạp chí khoa học:

1. Sự điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động lưu thông séc. Tạp chí Pháp luật và cuộc sống của Bộ tư pháp, Viện Kiểm sát tối cao Môlđôva, số 11/1996 (Tiếng Nga)

2. Chuyển nhượng thương phiếu: một số vấn đề pháp lý. Tạp chí Pháp luật và cuộc sống của Bộ tư pháp, Viện KS tối cao Môlđôva, số 3/1997 (Tiếng Nga).

3. Chế độ pháp lý về thanh toán qua ngân hàng ở Môlđôva, Tạp chí: Pháp luật và cuộc sống của Bộ tư pháp, Viện KS tối cao Môlđôva, số 5/1997 (Tiếng Nga).

4. Sự điều chỉnh bằng pháp luật về lưu thông thương phiếu trong thanh toán hợp đồng ngoại thương, Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Trường ĐHTH Quốc tế Độc lập Môlđova (Tiếng Nga)

5. Mấy suy nghĩ về bản chất hợp đồng tín dụng ngân hàng.  Khoa học pháp lý số 03 (06) năm 2000.

6. Pháp luật về chống độc quyền của Mỹ (Thành tựu và kinh nghiệm sau 115 năm); Đặc san Khoa học pháp lý số 3  (6) năm 2000.

7. Hợp đồng theo mẫu và vấn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4 (7) năm 2000.

8. “Hoàn thiện pháp luật ngân hàng trong điều kiện toàn cầu hóa”, Kỷ yếu  Hội thảo quốc tế “Pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa” do Đại học Luật Hà Nội, Đại học Gottingen (CH LB Đức) và Viện KAS đồng tổ chức tại Hà Nội ngày 25-26 tháng 2 năm 2003

9. Một số nội dung pháp lý về dư thảo Luật hối phiếu”  Tạp chí nghiên cứu Lập pháp điện tử ngày 9 tháng 9 năm 2005.

10. Mấy suy nghĩ về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 01 năm 2003

11. Về hiện tượng “hình sự hoá” các quan hệ kinh tế, dân sự trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng; Tạp chí Khoa học pháp lý số 5 năm 2002.

12. Định hướng xây dựng pháp luật phá sản các tổ chức tín dụng. Tạp chí Khoa học Pháp lý số 8 (15) năm 2002

13. Một số vấn đề về pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng. Tạp chí Nhà nước và Pháp Luật, số 11  (175) năm 2002.

14. Góp ý vào Dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.. Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp số 5 năm 2003.

15. Để Luật chứng khoán là “cú hích” cho nền kinh tế. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 5 năm 2006

16. Dịch vụ tiền tệ- Ngân hàng sau gia nhập WTO. Pháp luật số chuyên đề 2006

Về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 2 (27) năm 2005

17. Thị trường chứng khoán- lợi nhuận và những rủi ro Tạp chí Nghiên cứu con người và xã hội (Viện nghiên cứu xã hội TP HCM, số 16 năm 2006)

18. Bàn về các biện pháp pháp lý bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 6 năm 2010

19. Quyền tiếp cận thông tin của nhà đầu tư chứng khoán, Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 2 năm 2010

  

2. Phó trưởng khoa: Phạm Văn Võ

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Giảng dạy môn:

  • Chương trình đào tạo cử nhân: Luật Đất đai; Pháp luật Kinh doanh bất động sản; Luật Môi trường; Pháp luật về Y tế và kiểm dịch
  • Chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ: Pháp luật Kinh doanh bất động sản; Những vấn đề pháp luật và thể chế của thị trường bất động sản; Pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh

Lý lịch khoa học 

 

3. Phó trưởng Khoa: Hà Thị Thanh Bình

 Học vị: Tiến sĩ Luật, giảng viên chính

 Chức vụ: Phó trưởng Khoa Luật Thương mại

 Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 MÔN HỌC THAM GIA GIẢNG DẠY:

 Chương trình cử nhân:

 Tiếng Việt:

 - Pháp luật về Chủ thể kinh doanh và Phá sản

 - Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ

 - Pháp luật về Cạnh tranh và Giải quyết tranh chấp thương mại

- Thương mại điện tử

 

- Kỹ thuật đàm phán và tư vấn pháp luật

 

Tiếng Anh:

 

- Contract law

 

- Tort law

 

Chương trình sau đại học:

 

Tiếng Việt:

 

- Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế

 

Tiếng Anh:

 

- International Contracts (chương trình hợp tác đào tạo thạc sỹ luật học liên kết giữa Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và Đại học Tây Anh quốc, Vương quốc Anh (University of the West of England)

 

Lý lịch khoa học

 

 3.Giảng viên: Phan Huy Hồng

Học vị: PGS. Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Luật Thương mại

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ;

Chủ thể kinh doanh; Luật phá sản

Lý lịch khoa học

 

5. Giảng viên Trần Thanh Bình

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng viên

 

6. Giảng viên Đặng Quốc Chương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Chủ thể kinh doanh, pháp luật cạnh tranh, pháp luật đầu tư 

Lý lịch khoa học

 

 

7. Giảng viên Phan Thị Thành Dương

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Chức vụ: Trưởng bộ môn Luật Thuế- tài chính - Ngân hàng

Giảng dạy môn: Luật NSNN, Luật Thuế, Luật Ngân hàng, Pháp luật chứng khoán và thị trường CK

Lý lịch khoa học

 

 

 

8. Giảng viên Lê Thị Ngân Hà

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Ngân hàng

Lý lịch khoa học

 

 

9. Giảng viên Nguyễn Thị Phương Hà

 

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

10. Giảng viên Ngô Gia Hoàng

Học vị: Cử nhân Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

11. Giảng viên Nguyễn Thị Thu Hiền

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật NSNN; Luật Thuế

 

 

 

12. Giảng viên Trần Minh Hiệp

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn:

- Luật Thuế.

- Luật Ngân hàng.

- Pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

- Luật Tài chính công.

- Luật Ngân sách nhà nước.

 Lí lịch khoa học

 

13. Giảng viên Phạm Hoài Huấn

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn

- Chủ thể kinh doanh

- Pháp luật phá sản và giải quyết tranh chấp

- Pháp luật cạnh tranh

Lý lịch khoa học

 

 

14. Giảng viên Phạm Trí Hùng

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn:

a) Chương trình đào tạo cử nhân: Thương mại hàng hóa và dịch vụ, Luật cạnh tranh

b) Chương trình đào tạo thạc sỹ: Pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

c) Chương trình đào tạo tiến sỹ: Những vấn đề cấp thiết của pháp luật cạnh tranh và đầu tư Việt Nam

Lý lịch khoa học

 

 

15. Giảng viên Nguyễn Văn Hùng

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn:Chủ thể kinh doanh

 

 

16. Giảng viên Nguyễn Thị Thanh Huyền

Học vị:  Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Chủ thể kinh doanh

Lý lịch khoa học

 

17. Giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Lan

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: 

 

 

18. Giảng viên Nguyễn Thị Thanh Lê

Học vị: Thạc sĩ Luật, giảng viên chính

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn:  Chủ thể kinh doanh, Pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ;

Luật phá sản, Luật Cạnh tranh.


19. Giảng viên Nguyễn Thị Bích Mai

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn:  

 

20. Giảng viên Trần Thị Trúc Minh

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Môi trường

Lý lịch khoa học

 

 

21. Giảng viên Trương Thị Tuyết Minh

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Ngân hàng

 

 

 

22. Giảng viên Phan Phương Nam

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật thuế, Luật NSNN- Ngân hàng, pháp luật kinh doanh chứng khóan

Lý lịch khoa học

 

23. Giảng viên Trần Hoàng Nga

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Chủ thể kinh doanh

Lý lịch khoa học

 

 

24. Giảng viên Phan Thị Kim Ngân

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Môi trường

Lý lịch khoa học

 

 

25. Giảng viên Nguyễn Thị Kiều Oanh

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Đất đai

 

 

26. Giảng viên Huỳnh Minh Phương

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Đất đai

 

 

27. Giảng viên Đặng Anh Quân

Học vị: Tiến sĩ Luật,

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản

Lý lịch khoa học

 

28. Giảng viên Lưu Quốc Thái

Học vị: Tiến sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 

Giảng dạy:

  • Chương trình đào tạo cử nhân: Luật đất đai, pháp luật kinh doanh bất động sản
  • Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ: Pháp luật kinh doanh bất động sản, những vấn đề pháp luật và thể chế thị trường bất động sản

 

Lý lịch khoa học

 

 

29. Giảng viên Từ Thanh Thảo

Học vị:Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Chủ thể kinh doanh, Pháp luật đầu tư, Pháp luật phá sản và giải quyết tranh chấp thương mại

 

Lý lịch khoa học

 

30. Giảng viên Bùi Thị Thanh Thảo

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Chủ thể kinh doanh

Lý lịch khoa học

 

 

31. Giảng viên Nguyễn Thị Thủy

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Trưởng Khoa Quản trị - Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn:

  • Luật NSNN
  • Luật Thuế
  • Luật Ngân hàng
  • Pháp luật kinh doanh bảo hiểm
  • Pháp luật thị trường tiền tệ.

Lý lịch khoa học

 32. Giảng viên Nguyễn Thị Thương

Học vị: Cử nhân Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

33. Giảng viên Võ Trung Tín

Học vị: Thạc sĩ Luật

Chức vụ: Phó trưởng Bô môn Đất đai - Môi trường (Phụ trách bộ môn)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Môi trường

Lý lịch khoa học

 

 

 

34. Giảng viên Nguyễn Hoàng Thùy Trang

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy: Chủ thể kinh doanh

Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ

Pháp luật phá sản và giải quyết tranh chấp 

Lý lịch khoa học

35. Giảng viên Hoàng Thị Biên Thùy

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Giảng dạy môn: Luật Đất đai

 

 Lý lịch khoa học

 

36. Giảng viên Nguyễn Thị Hoài Thu

Học vị: Cử nhân Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Lý lịch khoa học

 

37. Giảng viên Nguyễn Thị Thư

Học vị: Tiến sĩ Luật

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Luật Thương mại

 

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lý lịch khoa học

38. Giảng viên Nguyễn Tuấn Vũ

Học vị: Thạc sĩ Luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


39. Trợ lý khoa Đỗ Thị Thanh Huyền

Học vị: Cử nhân

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ĐT: 39400989/169

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ năm, 09 11 2017 13:03)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox