DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Chương trình đào tạo cử nhân luật - Chương trình tổng thể

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

Số: 542/TTr-ĐHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2009

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

1. Chương trình tổng thể: khối lượng kiến thức của toàn chương trình là 131 tín chỉ, được thực hiện trong 4,0 năm, trong đó:

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 32 tín chỉ;

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 99 tín chỉ, trong đó:

+ Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành: 21 tín chỉ.

+ Kiến thức chuyên ngành: 59 tín chỉ.

+ Kiến thức chuyên sâu: 12 tín chỉ.

+ Khóa luận hoặc thực tập tốt nghiệp và thi cuối khóa: 7 tín chỉ.

2. Chương trình chi tiết.

2.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 32 tín chỉ.

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

1.

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

Khoa Cơ bản

2.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Khoa Cơ bản

3.

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Khoa Cơ bản

4.

Tiếng Anh

7

Bộ môn Ngoại ngữ

5.

Tin học đại cương

2

Trung tâm CNTT

6.

Giáo dục thể chất

5

Khoa Cơ bản

7.

Giáo dục quốc phòng

8

Phòng Đào tạo

Cộng:

32

2.2. Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành: 21 tín chỉ.

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

1.

Lịch sử văn minh thế giới

1

Khoa Cơ bản

2.

Đại cương văn hoá Việt Nam

2

Khoa Cơ bản

3.

Tâm lý học đại cương

2

Khoa Cơ bản

4.

Xã hội học đại cương

2

Khoa Cơ bản

5.

Logic học

2

Khoa Cơ bản

6.

Lý luận về Nhà nước và pháp luật

3

Khoa Hành chính

7.

Lịch sử Nhà nước và pháp luật

3

Khoa Hành chính

8.

Luật học so sánh

2

Khoa Quốc tế

9.

Xây dựng văn bản pháp luật

2

Khoa Hành chính

10.

Kỹ năng nghiên cứu và lập luận

2

Khoa Cơ bản

Cộng:

21

2.3. Kiến thức chuyên ngành: 59 tín chỉ.

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

1.

Luật Hiến pháp

3

Khoa Hành chính

2.

Luật Hành chính

3

Khoa Hành chính

3.

Tố tụng hành chính

2

Khoa Hành chính

4.

Luật Hình sự phần chung

3

Khoa Hình sự

5.

Luật Hình sự phần các tội phạm

3

Khoa Hình sự

6.

Luật Tố tụng hình sự

3

Khoa Hình sự

7.

Tội phạm học

2

Khoa Hình sự

8.

Những q/đ chung về Luật Dân sự, tài sản và thừa kế

3

Khoa Dân sự

9.

Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

3

Khoa Dân sự

10.

Luật Sở hữu trí tuệ

2

Khoa Dân sự

11.

Luật Hôn nhân và gia đình

2

Khoa Dân sự

12.

Luật Lao động

3

Khoa Dân sự

13.

Luật Tố tụng dân sự

3

Khoa Dân sự

14.

Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản

3

Khoa Thương mại

15.

Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ

2

Khoa Thương mại

16.

PL về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại

2

Khoa Thương mại

17.

Luật Thuế

2

Khoa Thương mại

18.

Luật Ngân hàng

2

Khoa Thương mại

19.

Luật Đất đai

2

Khoa Thương mại

20.

Luật Môi trường

2

Khoa Thương mại

21.

Công pháp quốc tế

3

Khoa Quốc tế

22.

Tư pháp quốc tế

3

Khoa Quốc tế

23.

Luật Thương mại quốc tế

3

Khoa Quốc tế

Cộng:

59

2.4. Kiến thức chuyên sâu: 12 tín chỉ.

- Kiến thức chuyên sâu bắt buộc của từng Khoa: 6 tín chỉ;

* Khoa Luật Hành chính.

1. Pháp luật thanh tra và khiếu nại, tố cáo: 02 tín chỉ;

2. Thủ tục hành chính: 01 tín chỉ;

3. Giám sát Hiến pháp: 01 tín chỉ;

4. Bầu cử trong nhà nước pháp quyền: 01 tín chỉ;

5. Nhà nước pháp quyền: 01 tín chỉ.

* Khoa Luật Thương mại.

1. Pháp luật chứng khoán: 02 tín chỉ;

2. Pháp luật kinh doanh bất động sản: 02 tín chỉ;

3. Pháp luật đầu tư: 01 tín chỉ;

4. Pháp luật xuất nhập khẩu: 01 tín chỉ.

* Khoa Luật Hình sự.

1. Giám định pháp y: 01 tín chỉ;

2. Tâm thần học tư pháp: 01 tín chỉ;

3. Khoa học điều tra hình sự: 02 tín chỉ;

4. Nghiệp vụ thư ký Toà án: 01 tín chỉ;

5. Đấu tranh phòng chống một số tội phạm: 01 tín chỉ.

* Khoa Luật Dân sự:

1. Hợp đồng dân sự thông dụng: 01 tín chỉ;

2. Quyền nhân thân theo quy định pháp luật Dân sự: 01 tín chỉ;

3. Thi hành án Dân sự: 01 tín chỉ;

4. Một số vấn đề chuyên sâu về Luật HN và GĐ: 01 tín chỉ;

5. Áp dụng PL lao động vào quản lý doanh nghiệp: 01 tín chỉ;

6. Pháp luật về an sinh xã hội: 01 tín chỉ.

* Khoa Luật Quốc tế.

1. Lễ tân ngoại giao và lãnh sự: 02 tín chỉ;

2. Tập quán thương mại quốc tế và thanh toán quốc tế: 02 tín chỉ;

3. Giải quyết tranh chấp Hợp đồng thương mại quốc tế: 02 tín chỉ.

- Kiến thức chuyên sâu tự chọn chung cho các Khoa (mỗi Khoa xây dựng 6 tín chỉ để sinh viên chọn): 6 tín chỉ.

* Khoa Luật Hành chính.

1. Quyền con người, quyền công dân: 01 tín chỉ;

2. Luật Hiến pháp nước ngoài: 02 tín chỉ;

3. Công chứng, Luật sư: 01 tín chỉ;

4. Án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam: 01 tín chỉ;

5. Nho giáo với Nhà nước phong kiến phương Đông: 01 tín chỉ.

* Khoa Luật Thương mại.

1. Pháp luật kinh doanh bảo hiểm: 02 tín chỉ;

2. Pháp luật thương mại điện tử: 01 tín chỉ;

3. Pháp luật về nhượng quyền thương mại: 01 tín chỉ;

4. Công tác pháp chế trong doanh nghiệp: 01 tín chỉ;

5. Pháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm: 01 tín chỉ.

* Khoa Luật Hình sự.

1. Lý luận định tội: 02 tín chỉ;

2. Hoạt động chứng minh trong tố tụng hình sự và thi hành án hình sự: 02 tín chỉ;

3. Tâm lý học tư pháp: 02 tín chỉ;

* Khoa Luật Dân sự.

1. Giao dịch dân sự về nhà ở: 01 tín chỉ ;

2. Hợp đồng dân sự thông dụng: 01 tín chỉ;

3. Đàm phán, soạn thảo, giao kết HĐ, g/q tranh chấp: 01 tín chỉ;

4. Thi hành án dân sự: 01 tín chỉ ;

5. Hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự: 01 tín chỉ;

6. Pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: 01 tín chỉ.

* Khoa Luật Quốc tế.

1. Luật hàng không quốc tế: 02 tín chỉ;

2. Kỹ thuật đàm phán, soạn thảo hợp đồng TMQT: 02 tín chỉ;

3. Luật quốc tế về sở hữu trí tuệ: 02 tín chỉ.

2.5. Khóa luận hoặc thực tập tốt nghiệp và thi cuối khóa: 7 tín chỉ.

.                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ năm, 17 2 2011 16:01)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox