DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Chương trình đào tạo cử nhân luật Chất lượng cao - Chương trình tổng thể

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2010

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-ĐHL ngày 11/01/2010

của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh)

1. Chương trình tổng thể: khối lượng kiến thức của toàn chương trình là 128 tín chỉ, được thực hiện trong 4,0 năm, trong đó:

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 38 tín chỉ;

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 90 tín chỉ, trong đó:

+ Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành: 13 tín chỉ.

+ Kiến thức chuyên ngành (luật Việt Nam): 48 tín chỉ.

+ Kiến thức chuyên ngành (luật nước ngoài) giảng dạy bằng tiếng Anh (bắt buộc và tự chọn): 10 tín chỉ.

+ Kiến thức chuyên ngành tự chọn: 12 tín chỉ.

+ Khóa luận tốt nghiệp: 7 tín chỉ.

2. Chương trình chi tiết.

2.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 38 tín chỉ.

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

1.

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

Khoa Cơ bản

2.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Khoa Cơ bản

3.

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Khoa Cơ bản

4.

Tiếng Anh

13

Bộ môn Ngoại ngữ

5.

Tin học đại cương

2

Trung tâm CNTT

6.

Giáo dục thể chất

5

Khoa Cơ bản

7.

Giáo dục quốc phòng

8

Phòng Đào tạo

Cộng:

38

2.2. Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành: 14 tín chỉ.

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

1.

Lịch sử văn minh thế giới

1

Khoa Cơ bản

2.

Đại cương văn hoá Việt Nam

1

Khoa Cơ bản

3.

Tâm lý học đại cương

1

Khoa Cơ bản

4.

Xã hội học đại cương

1

Khoa Cơ bản

5.

Logic học

2

Khoa Cơ bản

6.

Lý luận về Nhà nước và pháp luật

3

Khoa Hành chính

7.

Lịch sử Nhà nước và pháp luật

3

Khoa Hành chính

8.

Xây dựng văn bản pháp luật

1

Khoa Hành chính

Cộng:

13

2.3. Kiến thức chuyên ngành (luật Việt Nam): 49 tín chỉ.

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

1.

Luật Hiến pháp

3

Khoa Hành chính

2.

Luật Hành chính và Tố tụng hành chính

4

Khoa Hành chính

3.

Luật Hình sự phần chung

3

Khoa Hình sự

4.

Luật Hình sự phần các tội phạm

2

Khoa Hình sự

5.

Luật Tố tụng hình sự

3

Khoa Hình sự

6.

Những quy định chung, tài sản và thừa kế

2

Khoa Dân sự

7.

Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2

Khoa Dân sự

8.

Luật Sở hữu trí tuệ

2

Khoa Dân sự

9.

Luật Tố tụng dân sự

3

Khoa Dân sự

10.

Luật Hôn nhân và gia đình

1

Khoa Dân sự

11.

Luật Lao động (giảng bằng tiếng Anh)

2

Khoa Dân sự

12.

Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản

2

Khoa Thương mại

13.

Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ

2

Khoa Thương mại

14.

PL về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại

1

Khoa Thương mại

15.

Luật Thuế

2

Khoa Thương mại

16.

Luật Ngân hàng

2

Khoa Thương mại

17.

Luật Đất đai

2

Khoa Thương mại

18.

Luật Môi trường (giảng bằng tiếng Anh)

2

Khoa Thương mại

19.

Công pháp quốc tế

2

Khoa Quốc tế

20.

Tư pháp quốc tế

3

Khoa Quốc tế

21.

Luật Thương mại quốc tế

3

Khoa Quốc tế

Cộng:

48

2.4. Kiến thức chuyên ngành (luật nước ngoài) giảng bằng tiếng Anh: 10 tín chỉ.

2.4.1. Học phần bắt buộc: 6 tín chỉ.

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

1.

Law of Contract

2

Khoa Thương mại

2.

Corporation Law

2

Khoa Thương mại

3.

Legal Reasoning and Legal Methodology

1

Phòng NCKH-HTQT

4.

The WTO’s Dispute Settlement Mechanism

1

Khoa Quốc tế

Cộng chuyên ngành luật nước ngoài bắt buộc:

6

2.4.2. Học phần tự chọn: chọn 4/8 tín chỉ thuộc các môn dưới đây:

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

1.

Comparative Law

2

Khoa Quốc tế

2.

Tort Law

1

Khoa Thương mại

3.

US Securities Law

2

Bộ môn Quản trị

4.

EC Competition Law

1

Khoa Thương mại

5.

U.S Anti-trust Law

1

Khoa Thương mại

6.

UK Law on Product Liability

1

Bộ môn Ngoại ngữ

Cộng chuyên ngành luật nước ngoài tự chọn:

8

2.5. Kiến thức chuyên ngành tự chọn: chọn 12/19 tín chỉ thuộc các môn dưới đây:

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

1.

Quản trị hành chính văn phòng

1

Bộ môn Quản trị

2.

Quản trị nhân sự

1

Bộ môn Quản trị

3.

Quản trị Marketing

1

Bộ môn Quản trị

4.

Kỹ thuật soạn thảo và giải quyết tranh chấp hợp đồng

1

Khoa Dân sự

5.

Pháp luật về an sinh xã hội

1

Khoa Dân sự

6.

Kỹ năng tranh tụng

1

Khoa Hình sự

7.

Tội phạm học

1

Khoa Hình sự

8.

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

1

Khoa Quốc tế

9.

Luật quốc tế về sở hữu trí tuệ

2

Khoa Quốc tế

10.

Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng TMQT

1

Khoa Quốc tế

11.

Pháp luật ASEAN

2

Khoa Quốc tế

12.

Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tương trợ tư pháp

1

Khoa Quốc tế

13.

Pháp luật về đầu tư

1

Khoa Thương mại

14.

PL về kinh doanh chứng khoán và thị trường tiền tệ

1

Khoa Thương mại

15.

Pháp luật kinh doanh bất động sản

1

Khoa Thương mại

16.

Kỹ năng hành nghề tư vấn pháp luật

2

Khoa Thương mại

Cộng khối kiến thức chuyên ngành tự chọn:

19

2.6. Khóa luận tốt nghiệp: 7 tín chỉ.

Tổng cộng: 128 tín chỉ.

.                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ năm, 17 2 2011 15:56)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox