DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

------------------------------------

 

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC

Khoá đào tạo: Cử nhân luật

Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã môn học:

Số tín chỉ: 2

Năm thứ: 2 hoặc 3

Môn học: Bắt buộc

2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC

2.1. Mục tiêu nhận thức

* Về kiến thức

- Sinh viên có thể trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và  những tư tưởng, luận điểm, quan điểm cơ bản diễn ra trong tiến trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí  Minh;

- Sinh viên có thể phân tích, giải thích về những nội dung tư tưởng, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh;

* Về kỹ năng

- Sinh viên có khả năng vận dụng sáng tạo những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống;

- Hình thành và phát triển kỹ năng phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa những kiến thức đã thu nhận được của người học;

- Hình thành và phát triển kĩ năng bình luận, đánh giá, so sánh của  người học về những nội dung đã học để vận dụng vào thực tiễn.

* Về thái độ

- Sau khi học song môn học này, sinh viên có niềm tin, trân trọng, gìn giữ và phát huy di sản tư tưởng của Hồ Chí  Minh trong hoạt  động thực tiễn .

- Có khả năng tuyên truyền cho người khác.

2.2. Các mục tiêu khác

- Góp phần phát triển kĩ năng cộng tác, làm việc nhóm;

- Góp phần phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;

- Góp phần trau dồi, phát triển năng lực đánh giá;

- Góp phần rèn kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, theo dõi kiểm tra việc thựchiện chương trình học tập.

3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học bắt buộc chung. Sau khi học xong môn học này, người học sẽ có ý thức trong việc vận dụng những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn. Nội dung của môn học bao gồm 8 chương trình bày những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu của môn học và trong mỗi chương sẽ trình bày những nội dung cơ bản theo mục tiêu của từng chương.

Môn học được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên năm thứ 2 học kỳ 1  trong chương trình đào tạo cử nhân luật, cụ thể:

- Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tư tưởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

- Tư tưởng Hồ Chí minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

4. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Chương mở đầu. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh - đối tượng và phương pháp nghiên cứu

- Ý nghĩa của việc học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên

Chương 1. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

- Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

- Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 2. Tư tưởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

- Tư tưởng Hồ Chí minh về vấn đề dân tộc

- Tư tưởng Hồ Chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc

- Kết luận

Chương 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường, biện pháp quá độ lên CNXH ở Việt Nam

- Kết luận

Chương 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

- Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

- Kết luận

Chương 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

- Kết luận

Chương 6. Tư tưởng Hồ Chí minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Quan điểm của Hồ Chí minh về dân chủ

- Quan điểm của Hồ Chí minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

- Kết luận

Chương 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người mới.

- Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng co người mới

- Kết luận

5. HỌC LIỆU

A. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

1. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.

2. Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC

* Sách

1. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

2. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

3. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

4. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

5. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

6. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

7. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

8. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 8, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

9. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 9, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

10. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

11. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 11, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

12. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

13. Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 1976.

14. TS. Nguyễn Mạnh Tường, Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.

15. PGS,PTS. Nguyễn Bá Linh, Tư tưởng Hồ Chí Minh một số nội dung cơ bản, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

16. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890 – 1990, Hội thảo Quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh (trích tham luận của các đại biẻu Quốc tế), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990.

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN

* Sách

1. Phạm Văn Đồng, Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.

2. Lê Sỹ Thắng, Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991.

3. PGS, PTS. Thành Duy, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.

4. Nguyễn Khắc Mai, Dân chủ di sản văn hoá Hồ Chí Minh, Nxb. Lao Động, Hà Nội, 1997.

5. GS. Đinh Xuân Lâm, TS. Bùi Đình Phong, Hồ Chí Minh văn hoá và đổi mới, Nxb. Lao Động, Hà nội, 2001.

6. GS. Vũ Ngọc Khánh, Minh triết Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.

7. Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, TS. Đinh Xuân Lý (chủ biên), Tìm hiểu vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

8. Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật, Nguyễn Đăng Dung (chủ biên), Bùi Ngọc Sơn - Nguyễn Mạnh Tường, Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền (sách chuyên khảo), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

9. Lê Sỹ Thắng (chủ biên), Hoàng Tùng, Nguyễn Trọng Chuẩn, Bùi Đình Thanh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và về chính sách xã hội, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.

10. Thông tin khoa học pháp lý, Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới của dân, do dân, vì dân, Bộ Tư Pháp Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, tháng 11 – 1993.

11. Trung tâm thông tin tư liệu Vụ quản lý đào tạo Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,Thôngtin chuyên đề, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tài liệu tham khảo phục vụ lãnh đạo, nghiên cứu và giảng dạy, Hà Nội, 7-1994.

12. Unesco,Toàn vănNghị quyết của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá về kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch  Hồ Chí Minh, Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO và Uỷ ban KHXHVN, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990.

 

* Tạp chí

1. Tạp chí Xây dựng Đảng

2. Tạp chí Ngiên cứu lý luận

3. Tạp chí Cộng sản

* Các Website

- http://www.un.org

- http://www.wto.org

- http://www.aseansec.org

- http://www.icj-cij.org

- http://www.mofa.gov.vn

6. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

Hình thức

 

Tỷ lệ

Bài tập cá nhân tuần

 

15% (điểm trung bình của 2 bài tập)

Bài tập nhóm tháng

 

15% (điểm trung bình của 2 bài tập)

Bài tập học kỳ

 

20%

Thi kết thúc học phần

 

50%

Ngày cập nhật (Chủ nhật, 02 3 2014 10:26)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox