DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (Học phần 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

 

 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

 

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (Học phần 1)

 

 BẢNG TỪ VIẾT TẮT

 

 

TỪ VIẾT TẮT

 

DIỄN GIẢI

 

TỪ VIẾT TẮT

 

DIỄN GIẢI

 

 

LLSX

Lực lượng sản xuất

NC

Nghiên cứu

QHSX

Quan hệ sản xuất

BT

Bài tập

CSHT

Cơ sở hạ tầng

KTĐG

Kiểm tra đánh giá

KTTT

Kiến trúc thượng tầng

GD

Giáo dục

HTKT-XH

Hình thái kinh tế-xã hội

ĐT

Đào tạo

TTXH

Tồn tại xã hội

CNDV

Chủ nghĩa duy vật

YTXH

Ý thức xã hội

CNDT

Chủ nghĩa duy tâm

TGLĐXHCT

Thời gian lao động xã hội cần thiết

PBC

Phép biện chứng

TGLĐCB

Thời gian lao động cá  biệt

PBCDV

Phép biện chứng duy vật

SLĐ

Sức lao động

PTSX

Phương thức sản xuất

CNTB

Chủ nghĩa tư bản

CMXH

Cách mạng xã hội

TBCN

Tư bản chủ nghĩa

TBSX

Tư bản sản xuất

CNTBĐQ

Chủ nghĩa tư bản độc quyền

TBCĐ

Tư bản cố định

CNTBĐQNN

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

TBLĐ

Tư bản lưu động

SMLS

Sứ mệnh lịch sử

SV

Sinh viên

GCCN

Giai cấp công nhân

 

 

XHCN

Xã hội chủ nghĩa

 

 

CSCN

Cộng sản chủ nghĩa

 

 

TKQĐ

Thời kỳ quá độ

 

 

CNXH

Chủ nghĩa xã hội

 

 


1. Thông tin chung về môn học

Khóa đào tạo: Cử nhân Luật

Môn học : Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Số tín chỉ:05

Học kỳ: 1

Môn học: Bắt buộc      

2. Mục tiêu chung của môn học

Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin

+ Trình bày được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật.

+ Trình bày được những nội dung cơ bản của lý luận nhận thức duy vật biện chứng.

+ Trình bày được những quy luật chi phối sự vận động và phát triển của xã hội.

- Về kĩ năng:

+ Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để giải thích và bình luận các hiện tượng mang tính phổ quát diễn ra trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy.

+ Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học để hiểu, giải thích và bình luận được các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

+ Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu môn tư tưởng Hồ Chí Minh, môn đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam và các môn khoa học pháp lý.

+ Hình thành kỹ năng tư duy lôgic, khoa học.

+ Phát triển các kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề khoa học đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu các môn khoa học pháp lý.

+ Hình thành và phát triển các kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm.

+ Phát triển kĩ năng lập luận, thuyết trình.

- Về thái độ:

+ Có ý thức bảo vệ, phổ biến những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin, đấu tranh chống những quan điểm sai trái.

+ Có ý thức, thái độ đúng đắn trong việc thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

+ Tăng cường bản lĩnh chính trị, tính chủ động, tự tin cho sinh viên.

+ Củng cố niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn, từ đó góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta.

-  Các mục tiêu khác:

+ Phát triển kĩ năng lập mục tiêu, kế hoạch, tổ chức, quản lí, điều khiển, theo dõi, phân tích chương trình, kiểm tra hoạt động.

+ Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi.

3. Tóm tắt nội dung môn học

Môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm ba bộ phận lý luận cấu thành của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Triết học, Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học, được kết cấu thành 10 chương. Ngoài chương mở đầu, căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 3 phần (9 chương). Cụ thể:

- Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin.

- Phần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác-Lênin gồm 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Cụ thể:

+ Chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứng.

+ Chương II: Phép biện chứng duy vật.

+ Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử.

- Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa gồm 3 chương bao quát những nội dung cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Cụ thể:

+ Chương IV: Học thuyết giá trị.

+ Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư.

+ Chương VI: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

- Phần thứ ba: Lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin về Chủ nghĩa xã hội gồm 3 chương khái quát những nội dung cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH, một số vấn đề về CNXH hiện thực và triển vọng của nó. Cụ thể:

+ Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN.

+ Chương VIII: Những vấn đề chính trị-xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN.

+ Chương IX: CNXH hiện thực và triển vọng

Học phần 1 gồm chượng mở đầu và phần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác - Lênin

4. Nội dung chi tiết môn học

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

o   Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận cấu thành

o   Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin

II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

o   Đối tượng và mục đích của việc học tập, nghiên cứu

o   Một số yêu cầu cơ bản về phương pháp học tập, nghiên cứu

PHẦN THỨ NHẤT: THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

CHƯƠNG I: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

o   Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học

o   Chủ nghĩa duy vật biện chứng - hình thức phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật

II. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

o   Vật chất

o   Ý thức

o   Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

o   Ý nghĩa phương pháp luận

CHƯƠNG II: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

I.  PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

o   Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng

o   Phép biện chứng duy vật

II. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

o   Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

o   Nguyên lý về sự phát triển

III. CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

o   Cái riêng và cái chung

o   Nguyên nhân và kết quả

o   Tất nhiên và ngẫu nhiên

o   Nội dung và hình thức

o   Bản chất và hiện tượng

o   Khả năng và hiện thực

IV. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

o   Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

o   Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

o   Quy luật phủ định của phủ định

V. LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG

o   Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức

o   Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

CHƯƠNG III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

I. VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

o   Sản xuất vật chất và vai trò của nó

o   Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

II.  BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

o   Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

o   Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

III. TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI

o   Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

o   Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

IV. HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ-TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI

o   Khái niệm, cấu trúc hình thái kinh tế-xã hội

o   Quá trình lịch sử-tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế-xã hội

o   Giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế-xã hội

V. VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI CÓ ĐỐI KHÁNG GIAI CẤP

o   Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

o   Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

VI. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN

o   Con người và bản chất của con người

o   Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và cá nhân

5. Học liệu

A. Tài liệu bắt buộc

- Giáo trình Bắt buộc:Bộ GD và ĐT, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, NXB chính trị quốc gia, 2009.

- Giáo trình tham khảo bắt buộc:

- Bộ GD và ĐT, Giáo trình triết học Mác-Lênin (dùng trong các trường đại học, cao đẳng), NXB chính trị quốc gia, 2002-2007.

- Bộ GD và ĐT, Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin (dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), NXB chính trị quốc gia, 2002-2007.

- Bộ GD và ĐT, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học và cao đẳng), NXB chính trị quốc gia, 2004-2007.

B- Tài liệu tham khảo tự chọn

- Sách, giáo trình:

- Hội đồng TƯ chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình triết học Mác-Lênin, NXB chính trị quốc gia, 1999.

- Hội đồng TƯ chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình kinh tế học chính trị Mác-Lênin, NXB chính trị quốc gia, 1999.

- Hội đồng TƯ chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB chính trị quốc gia, 2002.

- Trung tâm ĐT, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học quốc gia Hà Nội, Một số chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tập I, II, III, NXB lý luận chính trị, 2008.

- Viện Kinh tế thế giới, Chủ  nghĩa  tư  bản  hiện  đại, tập I, II, III, NXB Chính trị quốc gia, 1995.

- Các tác phẩm kinh điển:

1- C.Mác và Ph.Ăngghen, luận cương về Phoi-ơ-Bắc; Hệ tư tưởng Đức, toàn tập, tập 3, NXB Chính trị quốc gia, 1995.

- C.Mác và Ph.Ăngghen, Chống Đuy-Rinh;Biện chứng của tự nhiên, toàn tập, tập 20, NXB Chính trị quốc gia, 1995.

- C.Mác và Ph.Ăngghen, Tuyên ngôn Đảng cộng sản, toàn tập, tập 4, NXB Chính trị quốc gia, 1995.

- C.Mác, bộ “tư bản”, quyển I, quyển II, quyển III, quyển IV, NXB sự thật HN, 1988.

- C.Mác và Ph.Ăngghen, tư bản, quyển I, toàn tập, tập 23, NXB Chính trị quốc gia, 1993.

- C.Mác và Ph.Ăngghen, tư bản, quyển II, toàn tập, tập 24, NXB Chính trị quốc gia, 1994.

- C.Mác và Ph.Ăngghen, tư bản, quyển III, toàn tập, tập 25, NXB Chính trị quốc gia, 1994.

- C.Mác và Ph.Ăngghen, tư bản, quyển IV, toàn tập, tập 26, NXB Chính trị quốc gia, 1995.

- C.Mác và Ph.Ăngghen, Phê phán cương lĩnh Gôta, toàn tập, tập 19, NXB Chính trị quốc gia, 1995.

- V.I Lênin, Bút ký triết học, toàn tập, tập 29, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

- V.I Lênin,Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, toàn tập, tập 18, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

- V.I Lênin, Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác, toàn tập, tập 23, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

- V.I Lênin, C. Mác, toàn tập, tập 26, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

- V.I Lênin, Nhà nước và cách mạng, toàn tập, tập 33, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

- V.I Lênin, Bàn về công đoàn, toàn tập, tập 42, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

- V.I Lênin, Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản, toàn tập, tập 27, NXB Chính trị quốc gia, 2005.

- Văn kiện Đại hội Đảng: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X. NXB Chính trị quốc gia.

C- Địa chỉ website:

o   http:// This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

o   http://www.tapchicongsan.org.vn

6.  Hình thức kiểm tra đánh giá môn học

Hình thức

Tỉ lệ

BT cá nhân/ tuần

15%

BT nhóm/ tháng

15%

BT lớn /học kỳ

20%

Thi cuối kỳ

50%

 

 

 

Ngày cập nhật (Chủ nhật, 02 3 2014 10:25)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox