DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch hoạt động Tạp chí năm học 2010-2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁP LÝ

Số:  20/TCKHPL-ĐHL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.HCM, ngày 25 tháng 9 năm 2010

 

KẾ HOẠCH HOAT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ

KHOA HỌC PHÁP LÝ NĂM HỌC 2010-2011

Thực hiện theo Công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 số: 1103 /TCHC-ĐHL ngày 14 tháng 9 năm 2010 và Văn bản số 1103/TCHC-ĐHL ngày 14/9/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Pháp lý xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị năm học 2010 -2011 như sau:

I. Nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể của đơn vị năm học 2010 – 2011:

- Bảo đảm tạp chí ra đúng kỳ, bảo đảm chất lượng, nội dung, hạn chế những sai sót về kỹ thuật, chính tả, phát hành đúng thời hạn.

- Xây dựng quy chế của Tạp chí về: nhận bài, trả lời tác giả, thẩm định bài, biên tập, in và phát hành Tạp chí.

- Chuẩn bị đề án tăng số trang của Tạp chí, để từng bước tiến tới Tạp chí ra mỗi tháng một số.

-  Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị cộng tác viên theo định kỳ vào đầu quý I năm 2011.

- Các cán bộ của tạp chí là giảng viên kiêm nhiệm thực hiện công tác giảng dạy theo lịch giảng dạy các lớp đại học, cao học của Trường.

II. Các giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra:

1. Về Xây dựng quy chế của Tạp chí:

- Từ nay đến hết quý IV năm 2010 xây dựng xong Dự thảo Quy chế của Tạp chí và lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng biên tập để chính thức áp dụng từ số 1 năm 2011.

2. Về tổ chức Hội nghị Cộng tác viên:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Cộng tác viên gồm những việc sau:

Chuẩn bị nội dung tổng kết hoạt động của Tạp chí KHPL trong 2 năm 2009 -2010

Lập danh sách dự kiến khách mời

Dự toán kinh phí cho tổ chức Hội nghị Cộng tác viên

Phân công những người phụ trách từng công việc liên quan đến tổ chức Hội nghị cộng tác viên.

Trình Hiệu trưởng duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị Cộng tác viên nói trên.

Triển khai tổ chức Hội nghị cộng tác viên theo kế hoạch đã được duyệt

3. Về xây dựng kế hoạch để từng bước chuẩn bị cho việc tăng phát hành Tạp chí 1 tháng/ 1 số: có 2 bước

Bước 1: Chuẩn bị đề nghị tăng số trang Tạp chí từ 64 trang lên 80 trang /1 số.

Bước 2: Sau khi ổn định được 2 tháng 1 số với số trang như trên, xây dựng đề án xin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền để Tạp chí mỗi tháng ra 1 số như Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Luật nhiệm kỳ 2010 -2015 đã  đề ra.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Tạp chí

Tổng biên tập Tạp chí KHPL

Đã ký

Trương Đắc Linh

 

 


Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ năm, 22 9 2016 16:15)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox