DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đề cương môn Luật hôn nhân gia đình


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH1.               Tên học phần: Luật hôn nhân và gia đình

2.               Số đơn vị học trình: hai đơn vị học trình (45 tiết)

3.               Trình độ cho sinh viên: Năm thứ 3

4.               Phân bổ thời gian:

-Lên lớp: 60%

-Thảo luận: 10%

-Tự học có hướng dẫn: 30%

5. Điều kiện tiên quyết: Học phần này học sau các học phần:

-       Giới thiệu chung về hệ thống pháp luật Việt Nam

-       Luật Dân sự HP1, HP2, HP3

6. Mục tiêu của học phần :

-       Giúp sinh viên nhận biết về vị trí của Luật hôn nhân và gia đình trong hệ thống pháp luật Việt Nam

-       Giúp sinh viên nhận biết quan hệ hôn nhân và gia đình vớI ác quan hệ pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam

-       Giúp sinh viên nhận biết và thực hành về một số vấn đề pháp lý liên quan đến hôn nhân và gia đình.

-       Giúp sinh viên biết vận dụng các kiến thức pháp luật hôn nhân và gia đình vào thực tiễn cuộc sống.

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: (Gồm 9 chương)

Học phần được cấu trúc thành các chương:

-       Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của LHN&GĐ VN;

-       Quan hệ pháp luật HN & GĐ;

-       Sự phát triển của LHN&GĐ VN;

-       Kết hôn;

-       Quan hệ vợ chồng;

-       Quan hệ cha mẹ và con;

-       Quan hệ cấp dưỡng;

-       Chấm dứt hôn nhân;

-       Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

8. Tài liệu học tập:

-       Tập bài giảng Trường Đại học Luật TPHCM

-       Giáo trình: Giáo trình luật Hôn nhân và gia đình Đại học luật Hà Nội

-       Đề cương bài giảng

-       Sách tham khảo

-      Các loại tạp chí

-      Tạp chí Tòa án nhân dân

-      Tạp chí Khoa học pháp lý

-      Tạp chí nghiên cứu pháp luật

-      Tạp chí Kiểm sát

-      Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

-      Tạp chí Luật học

-      Tạp chí Dân chủ và pháp luật

-      Tạp chí Nghề luật

-      Văn bản pháp luật:

(1)   Thông tư số 60/ TATC ngày 22.2.1978 của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết các việc tranh chấp về hôn nhân và gia đình của cán bộ, bộ đội đã có vợ, có chồng trong Nam tập kết ra Bắc lấy vợ, lấy chồng khác.

(2)   Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

(3)   Nghị quyết số 35/2000/QH 10 ngày 9.6.2000 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 7 "về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000"

(4)   Chỉ thị số 15/2000/CT-TTG ngày 9.8.2000 của Thủ tướng Chính phủ " Về việc tổ chức thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000"

(5)   Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23.12.2000 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

(6)   Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 3.1.2001 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH 10 ngày 9.6.2000 của Quốc hội " Về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000"

(7)    Công văn số 112/2001/KHXX ngày 14.9.2001 của Toà án nhân dân Tối cao hướng dẫn việc xác định thời điểm thụ lý vụ án về hôn nhân và gia đình.

(8)    Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 3.10.2001 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

(9)    Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22.10.2001 của Chính phủ " Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH 10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000".

(10)   Nghị định số 87/2001/NĐ-CP ngày 21.11.2001 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

(11)   Thông tư Số 07/2001/TT-BTP ngày 10.12.2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số qui định của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22.10.2001 của Chính phủ qui định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH 10 ngày 9.6.2000 của Quốc hội.

(12)   Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27.3.2002 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số.

(13)   Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10.7.2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có Yếu tố nước ngoài.

(14)   Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16.12.2002 của Bộ tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10.7.2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

(15)   Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12.2.2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học.

(16)   Pháp lệnh dân số số 06/2003/PL-UBTVQH 11 có hiệu lực ngày 1.5.2003.

(17)   Chỉ thị số 3/2005/CT-TTG ngày 25.2.2005 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

(18)   Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

(19)   Nghị định 69/2006/NĐ - CP ngày 21.7.2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 68/2002/NĐ - CP.

(20)   Sắc lệnh 97-SL ngày 22.5.1950 của Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hoà sửa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật.

(21)   Sắc lệnh số 159-SL ngày 17.11.1950 của Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hoà qui định về vấn đề ly hôn.

(22)   Luật Hôn nhân gia đình năm 1959

(23)   Luật Hôn nhân gia đình năm 1986.

(24)   Luật quốc tịch Việt nam năm 1998.

(25)   Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1991.

(26)   Hiến pháp năm 1992 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001): Chương 5

(27)   Bộ luật Dân sự 2005

(28)   Bộ luật Hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(29)   Bộ luật Tố tụng dân sự.

(30)   Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em

(31)   Công ước Liên hiệp quốc về loại trừ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ.

(32)   Tuyên bố của Liên hiệp quốc về loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

(33)   Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12.2.2003 của Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

9. Phương pháp giảng dạy

-                    Giảng lý thuyết: Giảng viên lên lớp trình bày những vấn đề lý luận về môn học, kết hợp với việc đưa ra tình huống để sinh viên trao đổi, đưa ra quan điểm của mình ngay trong buổi học.

-                    Phần tự học có hướng dẫn: Giảng viên định hướng cho Sinh viên những vấn đề cốt lõi trong bài học, cách nghiên cứu, nguồn tài liệu.

-                   Thảo luận

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

-       Đánh giá bộ phận:

+                  Chuyên cần

+                  Kiểm tra thường xuyên

+                  Phát biểu có chất lượng từ việc học tập và nghiên cứu

-       Thi kết thúc học phần: Thi vấn đáp hoặc viết

11. Tên Giảng viên giảng dạy

-Ts Nguyễn Văn Tiến

-Ths Trần Thị Hương

-Ths Lê Vĩnh Châu

-Ths Lê Thị Mận

Ngày cập nhật (Thứ hai, 20 12 2010 21:55)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox