DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Các mẫu xin đi học, cử đi học

TT

Tên văn bản

Download

1

ĐƠN XIN ĐI HỌC

Bấm vào đây để tải về

2

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO

Bấm vào đây để tải về

3

ĐƠN XIN ĐI DỰ TUYỂN

Bấm vào đây để tải về

4

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ ĐI HỌC

Bấm vào đây để tải về

5

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ ĐI HỌC

Bấm vào đây để tải về

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox