DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Các biểu mẫu biên bản xử lý kỷ luật

TT

Tên văn bản

Download

1

BẢN KIỂM ĐIỂM

Bấm vào đây để tải về

2

BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA

Bấm vào đây để tải về

3

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT

Bấm vào đây để tải về

4

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Bấm vào đây để tải về

5

BIÊN BẢN VI PHẠM KỶ LUẬT

Bấm vào đây để tải về

Ngày cập nhật (Thứ năm, 02 12 2010 15:08)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox