DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Tài liệu học tập

Giáo trình; tài liệu, sách, tạp chí; Website tham khảo

1.1. Công pháp quốc tế:

- Giáo trình Luật quốc tế - ĐH Luật Hà Nội 2004

- Luật quốc tế - Lý luận và thực tiễn – TS. Trần Văn Thắng – ThS. L Mai Anh – Nxb Giáo dục, Hà Nội 2001

- Hiến chương LHQ

- Tuyên bố 1970 của Đại Hội đồng LHQ về các nguyên tắc điều chỉnh quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các quốc gia

- Quy chế Tị nạn quốc tế LHQ

- Công ước Viên 1969 về Luật Điều ước quốc tế

- Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của Việt Nam 2005

- Tòa án Công lý quốc tế - TS Nguyễn Hồng Thao – Nxb CTQG 2001

- Luật Biên giới quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam 2003

- Công ước của LHQ về Luật biển 1982

- LHQ – Tổ chức, những vấn đề pháp lý cơ bản và những nguyên tắc hoạt động – Nxb Pháp lý 1978

- Những vấn đề pháp lý cơ bản của luật biển – TS. Nguyễn Hồng Thao

- Hệ thống LHQ – Vũ Anh Tuấn – Nxb CTQG Hà Nội 2004

- Tòa án Công lý quốc tế - TS Nguyễn Hoàng Thao – Nxb CTQG 2000

1.2. Tư pháp quốc tế:

- Giáo trình Tư pháp quốc tế – Trường đại học Ngoại giao Hà Nội năm 1978;

- Giáo trình Tư pháp quốc tế. Trường đại học Luật Hà Nội. Nxb Công an nhân dân 1992; 1994; 1998; 2000; 2003; 2005.

- Giáo trình Tư pháp quốc tế Trường đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1994

- Giáo trình Tư pháp quốc tế. Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội. Nxb Đại học quốc gia 2004.

- Giáo trình Tư pháp quốc tế Trường đại học Huế Nxb Giáo dục năm 1998;

- Giáo trình Tư pháp quốc tế. Viện đại học Mở Hà Nội. Nxb Tư pháp 2004.

- Một số vấn đề lý luận cơ bản về Tư pháp quốc tế của T.s Đoàn Năng, năm 2001;

- Tư pháp quốc tế Việt Nam của Ts. Đỗ Văn Đại và PGS.Ts Mai Hồng Quỳ. Nxb Đại học quốc gia TP.HCM 2006.

- Tư pháp quốc tế (Sơ đồ và văn bản) Sách dịch từ tiếng Nga của Th.s. Nguyễn Ngọc Lâm Khoa Luật quốc tế. Đại học Luật TP. HCM 2004.

- Đề cương bài giảng Tư pháp quốc tế. Th.s. Nguyễn Ngọc Lâm – Khoa Luật quốc tế. Đại học Luật TP. HCM 1999; 2006

- Tư pháp quốc tế - Phần 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản. ThS Nguyễn Ngọc Lâm. NXB Đại học quốc gia TP. HCM 2007;

- Tư pháp quốc tế - Phần 2: Một số chế định cơ bản. Th.s. GVC Nguyễn Ngọc Lâm. NXB Phương Đông 2007;

- Tư pháp quốc tế - Phần 3: Hợp đồng và tố tụng. Th.s. GVC Nguyễn Ngọc Lâm. NXB Phương Đông 2007;

- Tư pháp quốc tế. ThS. Lê Thị Nam Giang. Nxb Đại học quốc gia TP.HCM 2006

- Một số vấn đề lý luận về Luật quốc tế. Giáo sư. Tiến sĩ khoa học Đào Trí Úc chủ biên. Nhà xuất bản Chính tri quốc gia 1994;

- Giáo trình pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại – Trường đại học Ngoại thương của Giáo sư –Tiến sĩ Nguyễn Thị Mơ và PGS-Tiến sĩ Hoàng Ngọc Thiết;

- Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế – Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội 1998 Thạc sĩ Trần Văn Nam và Tiến sĩ Trần Thị Hoà Bình đồng chủ biên

- Luật Thương mại Quốc tế. PGS.Ts Mai Hồng Qùy và ThS Trần Việt Dũng. Nxb Đại học quốc gia TP.HCM 2005.

- Hợp đồng thương mại quốc tế. PGS.Ts Nguyễn Văn Luyện; Ts Lê Thị Bích Thọ; Ts Dương Anh Sơn. Nxb Công an nhân dân 2003;

- Tranh chấp từ hợp đồng xuất nhập khẩu án lệ Trọng tài và kinh nghiệm (PGS.TS. Hoàng Ngọc Thiết). Nxb Chính trị quốc gia 2002 .

- Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam (TS Đào Văn Hội). Nxb Chính trị quốc gia 2004.

- Tranh chấp và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê tàu chuyến (PGS.TS Nguyễn Như Tiến) Nxb Giao thông vận tải 2004

- 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc. Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam – Bên cạnh Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Trọng tài và các phương pháp giải quyết tranh chấp lựa chọn của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam – Bên cạnh Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC);

- Những nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế Ts Lê Nết (dịch) Nxb CAND 1999;

- Hoàn thiệt Pháp luật về Thương mại và Hàng hải trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế (GS.TS. Nguyễn Thị Mơ). Nxb Chính trị quốc gia 2002.

- Cases and Materials on Conflict of Laws. (Tư liệu và Các án lệ về xung đột Luật – Bản tiếng Nga). GS. Rosenberg M. NXB NewYork., 1996.

- An lệ Tư pháp quốc tế (Bản tiếng Nga) của Gs. Francesckis.

- Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế.

- Incoterms 2000; UCP 500 của ICC

- Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý giữa CHXHCN Việt Nam và các nước.

- Batiffol H. Aspects philosophiques du driot international priv. P., 1961;

- Niboyet I. Trait de droit international priv francais. T. 1.2 ed. P., 1947; T. 2. 2 ed. P., 1951; T. 3. P., 1944; T. 4. P., 1947; T.5. P., 1948; T. 6. P., 1949-1950;

- Gs Simon-Depitre: Droit international priv. P., 1964;

- Francesckis Ph Jurisprudence de droit international priv. P.,1961;

- Lous-souarn Y v Bourel P Droit international priv. 5 ed. Paris., 1996;

- Majoros F với Le droit international priv. 2 ed. P., 1981;

- Mayer P Droit international priv. 5 ed. P., 1994;

- Grands arrets de la jurisprudence francaise de droit international priv, par Ancel B., Lequette Y. 2 ed. P., 1992…

- Beale J.A Treatise on the Conflict of Law. N.Y., 1935. V. I-III;

- Handbook of the conflicts of laws (Sổ tay hướng dẫn về Luật xung đột) Goodrich – 1949;

- Principles of Conflict of law. 1959 Leflar;

- Ehrenzweig A., Jayme E. Private International Law. 3v. Leyden. N.Y., 1972.V. I; 1973. V. II; 1977. V. III;

- Rabel E. The Conflict of Laws, A Comprative Stady. Chicago, 1945. Vol. 1; Restatement of Law Second, Conflict of Laws. 2 ed. N.Y., 1971. Vol. 1; St. Paul, Minn., 1980. V. 4;

- Reese W., Rosenberg M. Cases and Materials on Conflict of Laws. 10 ed. N.Y., 1996;

- Scoles E., Hay P. Conflict of Laws. 2 ed., St. Paul, Minn., 1992.

- Collins Dicey v Morris. On the Conflict of Laws 12 ed. L., 1993 ;

- P.M. Cheshire and North’s. Private Intrnational Law, 1992;

- Morris L. The Conflict of Laws 3 ed. London 1984; Scott A.W.

- Stone P. The Conflict of Laws . L., 1995;

1.3. Luật Thương mại Quốc tế:

- Luật Thương maị Quốc tế, PGS. TS Mai Hồng Quỳ, ThS. Trần Việt Dũng, Nxb Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. 2005

- Giáo trình luật TMQT, trường ĐH Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, 2003.

- Giáo trình LTMQT, Nxb Đại học quốc gia, 2005.

- Giáo trình Luật Kinh tế Quốc tế, Học viện Quan hệ ngoại giao, 2001

- Hợp đồng thương mại quốc tế, PGS. TS Nguyễn Văn Luyện, TS. Lê thị Bích Thọ, TS. Dương Anh Sơn, Nxb Công an nhân dân, 2003.

- Hệ thống thương mại thế giới - Luật và chính sách về quan hệ kinh tế quốc tế - Phạm Viên Phương, Huỳnh Văn Thanh dịch

- Rào cản trong thuong mại quốc tế - Bộ thương mại - Nxb Thống kê 2005

- 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc, trung tâm trong tài quốc tế Việt Nam, 2002

- Các điều ước quốc tế (Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG), GATT, TRIPS, TRIMS, BTA, DSU....

- Tập quán thương mại quốc tế, (Điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2000, Quy tắc thực hành thống nhất về chứng từ UCP 500...

- Pháp luật thương mại quốc gia...

1.4. Luật so sánh:

- Giáo trình Luật so sánh của giáo sư Michael Bogdan (Người dịch: PGS. TS Lê Hồng Hạnh, ThS Dương Thị Hiền).

- Tìm hiểu Luật so sánh – Nxb Chính trị quốc gia, năm 1993.

- Giáo trình Luật so sánh – Tác giả PGS-TS Võ Khánh Vinh – Nxb Công an nhân dân, năm 2002.

- Những điều cần biết về luật pháp Hoa Kỳ – Tác giả Phạm Minh – Nxb Lao động, năm 2003.

- Các hệ thống pháp luật thế giới đương đại – Tác giả René David (đã được dịch sang tiếng Việt)

- Luật so sánh trong thế giới thay đổi (Comparative Law in changing world) – Tác giả Peter de Cruz- Năm 1998 (Nguyên bản tiếng Anh)

- Hệ thống pháp luật nước Anh (English Legal System) – Tác giả Catherine Elliott và Frances Quinn- Nhà xuất bản Pearson Education, năm 2000 (Nguyên bản tiếng Anh)

- Hệ thống pháp luật nước Pháp (French Legal System) – Tác giả Catherine Elliott và Catherine Vernon - Nxb Pearson Education, năm 2000 (Nguyên bản tiếng Anh)

- Truyền thống dân luật – Giới thiệu về hệ thống pháp luật Tây Âu và Châu Mỹ La tinh (The Civil Law Tradition – An introduction to the legal systems of Western Europe and Latin America) - Tác giả John Henry Merryman – Nxb Stanford University, năm 1985. (Nguyên bản tiếng Anh)

- Tạp chí Khoa học pháp lý– Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

- Tạp chí Nhà nước và Pháp luật – Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia.

2. Tài liệu tham khảo cho chuyên ngành

2.1. Gải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế

- Tổ chức Thương mại thế giới. Nxb Chính trị quốc gia 2004.

- Hệ thống Thương mại thế giới – Của Ban thư ký khối thịnh vượng chung (VCCI Việt Nam dịch). Nxb Chính trị quốc gia 2001.

- Toà án công lý quốc tế (TS. Nguyễn Hồng Thao). Nxb Chính trị quốc gia 2000.

- Tranh chấp từ hợp đồng Xuất nhập khẩu án lệ Trọng tài và kinh nghiệm (PGS.TS. Hoàng Ngọc Thiết). Nxb CTQG. 2002 .

- Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam (TS Đào Văn Hội). Nxb CTQG 2004.

- Tranh chấp và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê tàu chuyến (PGS.TS Nguyễn Như Tiến) Nxb GTVT 2004

- 50 phán quyết Trọng tài quốc tế chọn lọc – Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) Hà Nội - 2002

- Hoàn thiện Pháp luật về thương mại và hàng hải trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế (GS.TS Nguyễn Thị Mơ) – Nxb CTQG – 2002

- Án lệ trong Tư pháp Quốc tế - Bản tiếng Nga của GS Francesckis

- Pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế quốc tế (Bản tiếng Nga - GS.TS. M.M Boguxlavski).

- Quyền miễn trừ quốc gia. (Bản tiếng Nga - GS.TS. M.M Boguxlavski).

2.2. Pháp luật sở hữu trí tuệ các nước

- Những vấn đề cơ bản về Liên minh Châu Âu và pháp luật Cộng đồng Châu Âu- Nxb Văn hoá- Thông tin, Hà Nội 2002.

- Luật bản quyền của Hoa Kỳ – Cục bản quyền.

- Văn bản pháp luật của Hoa kỳ và Cộng đồng Châu Âu về SHTT

2.3. Luật Hàng không quốc tế

- Hiến pháp CHXNCN Việt Nam năm 1992

- Tuyên bố của Chính phu nước CHXHCN Việt Nam về vùng trời 5/6/1984

- Công ước Paris ký ngày 13/10/1919

- Công ước Madrit 1926

- Công ước Lahabana 1928

- Công ước Vacsava 1929 về thống nhất các quy tắc liên quan đến vận chuyển hàng không, ký tại Vacsava ngày 12.10.1929.

- Công ước Chicago 1944

- Công ước Tokyo ngày 14/9/1963 về các hành vi phạm tội và các hành vi khác thực hiện trên máy bay

- Công ước Lahay ngày 16/12/1970 nhằm ngăn chặn việc chiếm giữ bất hợp pháp máy bay

- Công ước Montreal ngày 23/9/1971 nhằm ngăn chặn những hành động bất hợp pháp chống lại an toàn hoạt động hàng không dân dụng

- Nghị định thư bổ sung Công ước Montreal năm 1988

- Nghị định thư Lahay ngày 20/9/1955 bổ sung cho Công ước Vacsava 1929

- Công ước Roma 1952 về bồi thường thiệt hại cho người thứ ba dưới mặt đất

- Công ước Gudalajara (Mehico)1961; sửa đổi và bổ sung cho Công ước Vacsava 1929 và Nghị định thư Lahay 1955

- Nghị định thư Goantemala 1971; sửa đổi và bổ sung cho Công ước Vacsava 1929 và Nghị định thư Lahay 1955

- Nghị định thư Montreal 1975, sửa đổi và bổ sung cho Công ước Vacsava 1929 và Nghị định thư Lahay 1955

- Công ước Roma 1952 về bồi thường thiệt hại cho người thứ ba dưới mặt đất

- Nghị định thư Goantemala 1971 ( Goantemala)

- Công ước về công nhận quốc tế các quyền đối với tàu bay, ký tại Geneve ngày 19/6/1948. Việt Nam là thành viên từ ngày 19/5/1997

- Luật Hàng không dân dụng ngày 26/12/1991 và sửa đổi ngày 20/4/1995

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006

- Giáo trình luật quốc tế Đại học Luật Hà nội năm 2004

- Luật quốc tế lý luận và thực tiễn, Đại học Huế năm 2002

2.4. Luật Biển quốc tế

- Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của luật biển ở Việt Nam – Bộ ngoại giao – Nxb Chính trị quốc gia.

- Những điều cần biết về Luật Biển – Nguyễn Hồng Thao – Nxb Công an nhân dân – 997.

- Luật Biển quốc tế hiện đại – Nguyễn Mai Anh - Nxb Công an nhân dân - 2004.

- Tìm hiểu Luật quốc tế về đánh cá trên biển – Trường Giang – Nxb Chính trị quốc gia – 1999.

- Toà án Công lý quốc tế - Nguyễn Hồng Thao – Nxb Chính trị quốc gia -2000.

- Biển Việt Nam – Vũ Phi Hoàng – Nxb Giáo dục –1990.

- Tuyển tập các phán quyết, quyết định, các ý kiến tư vấn của toà án công lý quốc tế IO – Liên hợp quốc.

- Hiệp định về khai thác chung Việt Nam- Malaysia.Ngày 05/06/1992.

- Hiệp định phân định biển giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan. Ngày 09/08/1997.

- Các văn bản pháp quy về biển và quản lý biển của Việt Nam, Ban biên giới chính phủ - Nxb Chính trị quốc gia – 1995.

- Tuyên bố về đường cơ sở ven bờ lục địa Việt Nam 1982

- Tuyên bố về lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam – 1977.

- Việt Nam, đất , biển, trời - Lưu Văn Lợi – Nxb Công an nhân dân – 1991.

2.5. Luật Hàng hải quốc tế

- Giáo trình Kỹ thuật ngoại thương của Trường Đại học Kinh tế.

- Giáo trình Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương của Trường Đại học Ngoại thương.

- Giáo trình Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ vận tải, bảo hiểm và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngoại thương của Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại.

- Luật và kỹ thuật trong ngoại thương của tác giả Dương Hữu Hạnh.

- Vận tải và giao nhận quốc tế của tác giả Nguyễn Mạnh Hiền.

- Giáo trình pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại – Trường đại học Ngoại thương của Giáo sư –Tiến sĩ Nguyễn Thị Mơ và PGS-Tiến sĩ Hoàng Ngọc Thiết;

- Hợp đồng thương mại quốc tế. PGS.Ts Nguyễn Văn Luyện; Ts Lê Thị Bích Thọ; Ts Dương Anh Sơn. Nxb Công an nhân dân 2003;

- Tranh chấp từ hợp đồng xuất nhập khẩu án lệ Trọng tài và kinh nghiệm (PGS.TS. Hoàng Ngọc Thiết). Nxb Chính trị quốc gia 2002;

- 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc. Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam – Bên cạnh Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Hoàn thiện Pháp luật về Thương mại và Hàng hải trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế (GS.TS. Nguyễn Thị Mơ). Nxb Chính trị quốc gia 2002;

- Tạp chí Hàng hải.

- Các tạp chí chuyên ngành khác.

2.6. Tập quán thương mại và thanh toán quốc tế:

- Công ước Viên 1980 của LHQ về HĐ MBHH QT

- Nguyên tắc HĐ TMQT của UNIDROIT

- INCOTERMS (2000) của ICC,

- UCP 500

- URC 522

- ULB 1930

- ULC1931

- Bộ luật Dân sự Việt Nam (mới)

- Luật TM Việt Nam 2005

- Các tài liệu phát tại lớp (Sơ đồ, bài tập tình huống, bảng câu hỏi, tài liệu đọc thêm, các chứng từ thương mại và tài chính...)-

2.7. Đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế

- Luật Thương mại Việt Nam và những VBPL có liên quan

- Thương lượng học - sách tham khảo của GS. Nguyễn Văn Lê - Nxb TP.HCM

- 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc- Trung tâm TTQTViệt Nam

- Kinh nghiệm thực tế giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại hàng hải- TS. LS Nguyễn Chúng, Nxb Chính trị Quốc gia

- Getting to Yes (Để đạt được thỏa thuận) –Roger Fisher & William ury (bản dịch)

- Tài liệu tọa đàm về HĐTMQT tại Hà Nội và tp.HCM 9/2000

- Một số bài tập tình huống.

2.8. Luật thương mại Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ

2.9. Lễ tân ngoại giao

- Luật quốc tế - Lý luận và thực tiễn – Nxb Giáo dục, Hà Nội 2003

- Lễ tân – công cụ giao tiếp – Louis Dussalt – Nxb CTQG 1999

- Lễ tân ngoại giao thực hành – Võ Anh Tuấn – Nxb CTQG 2005

- Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao

- Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự

- Một số quy định về nghi thức nhà nước của Việt Nam – Nxb CTQG 2003

2.10. Luật quốc tế về nhân quyền

- Giáo trình Luật quốc tế - ĐH Luật H Nội 2004

- Tuyên bố 1948 về quyền con người của LHQ

- Công ước 1966 về quyền con người cơ bản

- Các điều ước quốc tế có liên quan trong việc bảo vệ quyền con người chuyên biệt.

Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ tư, 24 12 2008 11:34)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox