DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Đề cương bài giảng

Một số thông tin về đào tạo

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Luật quốc tế

Mã ngành: LHS 505

Thời gian đào tạo: 04 năm

Môn học và số tín chỉ:

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

01

Khái luận chung về Luật quốc tế

30

02

Một số vấn đề cơ bản của Luật quốc tế

30

03

Giải quyết tranh chấp quốc tế

30

04

Xung đột pháp luật

30

05

Các lĩnh vực cụ thể trong Tư pháp quốc tế

30

06

Tố tụng dân sự và trọng tài quốc tế

30

07

Luật Thương mại Quốc tế

45

08

Luật so sánh

45

09

Luật Ngoại giao và lãnh sự

30

10

Luật Biển quốc tế

30

11

Luật Hàng không quốc tế

30

12

Luật quốc tế về nhân quyền

30

13

Luật Tổ chức quốc tế

30

14

Luật Hàng hải quốc tế

30

15

Luật Thương mại Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ

45

16

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại QT

45

17

Luật Sở hữu trí tuệ các nước

45

18

Tập quán thương mại và thanh toán quốc tế

30

19

Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng TMQT

30

Kiến thức chuyên chuyên ngành

1. Chuyên ngành Công pháp quốc tế

Phần 1: Khái niệm chung về Luật quốc tế

- Khái niệm, sự hình thành Luật quốc tế: định nghĩa, đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển, bản chất pháp lý của Luật quốc tế, quy phạm pháp luật quốc tế, mối quan hệ giữa Luật quốc tế và luật quốc gia trong xu thế toàn cầu hóa

- Các nguyên tắc cơ bản: khái niệm, đặc điểm, vai trò và nội dung của hệ thống các nguyên tắc cơ bản

- Nguồn của Luật quốc tế: khái niệm nguồn của Luật quốc tế, khái niệm và đặc điểm của điều ước quốc tế, quá trình hình thành điều ước quốc tế, khái niệm và đặc điểm của tập quán quốc tế, con đường hình thành tập quán quốc tế, các phương tiện hỗ trợ nguồn của Luật quốc tế, mối quan hệ giữa các loại nguồn cơ bản và mối quan hệ giữa nguồn cơ bản với nguồn bổ trợ của Luật quốc tế

- Nghiên cứu quốc gia và những vấn đề pháp lý liên quan đến quốc gia – chủ thể cơ bản và chủ yếu của Luật quốc tế - như khái niệm, các yếu tố cấu thành, vấn đề công nhận quốc gia, chính phủ mới và hệ quả pháp lý, vấn đề kế thừa quốc gia và các nguyên tắc giải quyết kế thừa cho những trường hợp kế thừa cụ thể

Phần 2: Những vấn đề cơ bản của Luật quốc tế

- Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến quốc tịch và những vấn đề pháp lý khác liên quan đến dân cư trong quan hệ quốc tế như chế độ pháp lý của người nước ngoài, cư trú chính trị, bảo hộ công dân

- Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến lãnh thổ quốc gia như khái niệm, các bộ phận cấu thành cũng như tính chất chủ quyền quốc gia đối với từng vùng lãnh thổ, các nguyên tắc chiếm cứ và xác lập chủ quyền quốc gia

- Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến biên giới quốc gia như khái niệm, phân loại và các nguyên tắc xác định BGQG trong những trường hợp cụ thể

- Nghiên cứu khái niệm, cách xác định và quy chế pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia

- Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật quốc tế điều chỉnh quan hệ ngoại giao và lãnh sự cũng như cơ cấu tổ chức, chức năng, hoạt động và quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các thành viên của cơ quan.

Phần 3: Giải quyết tranh chấp quốc tế

- Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm và phán loại tranh chấp quốc tế và các cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế theo Công pháp quốc tế

- Nghiên cứu một số cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế tiêu biểu

- Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm pháp lý quốc tế, vấn đề truy cứu và thực hiện trách nhiệm pháp lý quốc tế

2. Chuyên ngành Tư pháp quốc tế

Phần 1: Xung đột pháp luật: chủ yếu nghiên cứu các vấn đề lý luận có ý nghĩa chung cho Tư pháp quốc tế bao gồm:

- Khái niệm Tư pháp quốc tế. Trong phần này chủ yếu đề cập đến các vấn đề về đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh cũng như phân tích các quan điểm khác nhau về đối tựơng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Tư pháp quốc tế trong khoa học pháp lý Tư pháp quốc tế ở các nước, để từ đó rút ra được kết luận mang tính khoa học cho ngành luật này ở Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

- Nguồn và các nguyên tắc của Tư pháp quốc tế

- Chủ thể tham gia trong quan hệ Tư pháp quốc tế

- Xung đột pháp luật và phương pháp giải quyết xung đột pháp luật – đây là phần trọng tâm trong phần chung

Phần 2: Phần các chế định cơ bản của Tư pháp quốc tế: bao gồm các chế định có yếu tố nước ngoài tham gia trong các quan hệ về:

- Quyền sở hữu

- Pháp luật về hợp đồng mà trong đó chủ yếu là hợp đồng mua bán hàng hoá và hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế

- Các quan hệ về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thanh toán quốc tế

- Quyền sở hữu trí tuệ (Quyền tác giả và Quyền sở hữu công nghiệp)

- Hôn nhân và Gia đình

- Pháp luật về thừa kế

- Quan hệ lao động

Phần 3: Phần Tố tụng toà án và Trọng tài trong Tư pháp quốc tế: đề cập đến các vấn đề về:

- Tố tụng dân sự quốc tế (Địa vị pháp lý của người nước ngoài trong tố tụng dân sự quốc tế, Ủy thác tư pháp, Xác định thẩm quyền xét xữ dân sự quốc tế; Công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài)

- Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng Trọng tài; Công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài

3. Chuyên ngành Thương mại quốc tế

- Khái quát về Luật Thương mại Quốc tế, trong đó chủ yếu giới thiệu về các học thuyết thương mại quốc tế, các xu hướng của hoạt động thương mại quốc tế và nguồn của LTMQT

- Giới thiệu một số liên kết kinh tế quốc tế tiêu biểu trong hoạt động thương mại quốc tế, chẳng hạn như Khu vực mậu dịch tư do ASEAN, EU và WTO

- Hợp đồng thương mại quốc tế, cụ thể là Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, trong đó tập trung vào các điều khoản của Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hoá quốc tế và Nguyên tắc UNDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các bên hợp đồng; căn cứ miễn trách và trách nhiệm của các bên về việc vi phạm hợp đồng

- Giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại quốc tế thông qua các phương thức giải quyết liên quan đến hợp đồng (ADR, trọng tài, toà án) và trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp liên quan đến chính sách thương mại giữa các thành viên WTO

4. Chuyên ngành Luật so sánh

- Trang bị cho sinh viên kiến thức lý luận nền tảng về Luật so sánh, hiểu được nội dung, bản chất, vai trò và giá trị của luật so sánh trong hệ thống pháp luật của từng quốc gia; đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức về những hệ thống pháp luật thế giới (còn gọi là gia đình luật) chủ yếu trên thế giới như hệ thống pháp luật Anh – Mỹ, hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa; giúp sinh viên hiểu và dự đoán được xu hướng phát triển của các gia đình luật trong tương lai

- Trang bị những kiến thức nền tảng mang tính chất kỹ năng về vấn đề tiếp cận và nghiên cứu pháp luật nước ngoài nhằm hướng tới mục tiêu: các sinh viên có thể độc lập tiếp cận và nghiên cứu pháp luật nước ngoài sau khi đã học xong môn học này.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ sáu, 19 11 2010 15:26)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox