DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Tổ chức - Nhân sự

Lãnh đạo Trung tâm

 Trần Hoàng Nga -  Giám đốc

Học vị: Tiến sĩ luật, giảng viên khoa Luật Thương mại

Điện thoại: 39400989/162

Email: thnga This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Ngô Kim Hoàng Nguyên- Phó giám đốc

Học vị: Thạc sĩ luật, giảng viên khoa Luật Quốc tế

Điện thoại: 39400989/162

Email: nkhnguyen This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Chuyên viên, nhân viên

 

1. Lê Thị Khánh Nhung - Tổ trưởng tổ Hành chính - Tổng hợp - Kỹ thuật

Học vị: Cử nhân Thông tin – Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Đặng Kiều Vi Vi - Tổ trưởng tổ Chuyên môn - Nghiệp vụ

Học vị: Cử nhân Thông tin – Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 39400989/161

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. Lê Thị Gấm

Học vị: Cử nhân Thông tin – Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5. Trần Thị Thu Hiền

Học vị: Trung cấp kế toán

Điện thoại: 39400989/161

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

6. Liêu Văn Hùng

Học vị: Trung cấp công nghệ thông tin

Điện thoại: 39400989/161

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7. Ngô Nguyễn Cảnh

Học vị: Cử nhân Thông tin – Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8. Trần Thị Thảo 

Học vị: Cao đẳng Kinh doanh xuất bản phẩm 

Điện thoại: 39400989/161

Email: ttthaotv This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

9. Nguyễn Thị Hương

Học vị: Cử nhân thông tin - Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email: nthuongtv This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10. Nguyễn Thị Thêu

Học vị:  Cử nhân thông tin - Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email: nttheu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11. Nguyễn Quốc Vương

Học vị:  Cử nhân thông tin - Thư viện

Điện thoại: 39400989/161

Email: nqvuong This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

12. Phan Thị Huỳnh Anh

Học vị:  Cử nhân luật

Điện thoại: 39400989/161

Email: pthanh This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ngày cập nhật (Thứ hai, 09 1 2017 16:33)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox