DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Quyết định của Bộ v/v tổ chức, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  30/2008/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và
cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                          KT. BỘ TRƯỞNG

- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);                      THỨ TRƯỞNG

- Văn phòng Quốc hội (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Ban Tuyên giáo TƯ  (để b/c);

- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);                                   (đã ký)

- Kiểm toán Nhà nước;                                      Nguyễn Vinh Hiển

- Như Điều 3 (để thực hiện);                                                                   

- Công báo;                                                                                                            

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GD&ĐT;                                        

- Lưu: VT, Vụ PC,Vụ GDTX.

 

 

Ngày cập nhật (Thứ tư, 22 4 2009 11:58)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox