DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

02-11-2011-Kế hoạch đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2011

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH-CĐ-THCN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

 

Số:  04 -KH/ĐU.IV

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 11 năm 2011
 

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2011

 

Thực hiện Kế hoạch số 254-KH/ĐUK ngày 11/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Trường ĐH-CĐ&TCCN, Đảng ủy Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức cở sở Đảng và đảng viên năm 2011  như sau:

 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1.Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2011 phải gắn chặt với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

2. Tập trung nghiên cứu, quán triệt kỹ mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, triển khai các Hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên tới đảng viên, xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời gian, tiến độ theo quy định.

3. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hang năm phải gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với tổng kết công tác năm của cơ quan, đơn vị.

 

B. VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ  ĐẢNG

I.  ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI.

Đối tượng đánh giá là 15 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

II. CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI:

-         Hướng dẫn 070-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương;

-         Hướng dẫn số 35-HD/BTCTU ngày 04/11/2011 của Ban Tổ chức Thành ủy;

-         Công văn 1379 CV/BTCTU ngày 04/11/2011 của Ban Tổ chức Thành ủy;

-         Kế hoạch số 254-KH/ĐUK ngày 11/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối;

-         Công văn 253 – CV/ĐUK ngày 14/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối;

III. NỘI  DUNG  ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI.

Đánh giá Chi bộ theo 04 nội dung sau:

1.   Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

1.1.    Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

1.2.    Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH), có những cải tiến trong công tác quản lý;

1.3.    Xây dựng đạo đức nghề nghiệp và môi trường hoạt động lành mạnh;

1.4.    Hoàn thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, Chi bộ và của cấp trên giao;

1.5.    Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị;

1.6.    Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên;

1.7.    Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, nhất là trong tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, NCKH, hoạt động văn hóa, thể thao…;

1.8.    Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đơn vị; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ tài sản của Nhà nước và đơn vị.

2.   Về lãnh đạo công tác chính trị - tư tưởng:

2.1  Phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

2.2  Việc chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm…) trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

2.3  Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên;

2.4  Có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề thuộc trách nhiệm của đơn vị hoặc báo cáo để cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

3.   Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể quần chúng:

3.1.     Lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị;

3.2.     Kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị;

3.3.     Lãnh đạo xây dựng các Tổ công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của mỗi Đoàn thể;

3.4.     Các Đoàn thể tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết, quyết định của tổ chức đảng, của đơn vị liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên.

4.   Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng:

4.1.    Việc xây dựng tổ chức cơ sở kết hợp với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

4.2.    Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngủ cán bộ,  đảng viên, trước hết là Bí thư chi bộ, người đứng đầu và các cấp ủy viên. Xây dựng cấp ủy viên đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm

4.3.    Việc đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh;

4.4.    Xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong đảng;

4.5.    Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và các quy chế, quy định của Chi bộ;

4.6.    Nền nếp, chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của sinh hoạt đảng;

4.7.    Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng;

4.8.    Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên;

4.9.    Giới thiệu và nắm tình hình đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

4.10 Hoạt động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được Chi bộ phân công;

4.11. Việc phát hiện và xử lý những đảng viên có vi phạm;

4.12.    Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác trong Đảng;

4.13.    Công tác phát triển đảng viên mới;

4.14.    Xây dựng cấp ủy viên đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

5.   Lãnh đạo thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

5.1.     Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh,

5.2.     Xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên của đơn vị theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

5.3.     Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên; chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ.

1- Nội dung:

Đánh giá chất lượng Chi bộ bằng phương pháp chấm điểm với tổng số điểm tối đa là 100 (có biểu mẫu đính kèm).

1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: tối đa 30 điểm

1.2. Lãnh đạo công tác chính trị - tư tưởng: tối đa 15 điểm

1.3.  Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể quần chúng: tối đa 15 điểm

1.4. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng: tối đa 25 điểm

1.5. Về thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: tối đa 15 điểm.

2.  XẾP LOẠI CHI BỘ.

Chất lượng Chi bộ được xếp thành 04 mức: Chi bộ trong sạch, vững mạnh; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ hoàn thành nhiệm vụ và Chi bộ yếu kém.

2.1. Chi bộ trong sạch, vững mạnh phải đảm bảo các tiêu chí sau:

Là những chi bộ thực hiện xuất sắc 5 nhiệm vụ nêu trên và đạt được từ 90 điểm trở lên; đồng thời, phải bảo đảm các điều kiện sau:

-          Là những Chi bộ đã đăng ký phấn đấu đầu năm;

-          Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, nhất là các nhiệm vụ trọng yếu;

-          Chính quyền đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, đoàn thể đạt tiêu chuẩn vững mạnh, không có đoàn thể yếu kém;

-          Chi bộ sinh hoạt đúng định kỳ, tỷ lệ đảng viên sinh hoạt bình quân năm đạt 80% trở lên;

-          Không có cấp ủy viên hoặc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức chính quyền, đoàn thể bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (trừ trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động phát hiện, đấu tranh xử lý);

-          Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; sinh hoạt chi bộ đều, đúng quy định và tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt từ 80% trở lên.

2.2. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Là chi bộ thực hiện tốt 5 nội dung đánh giá nêu trên nhưng chưa đạt được mức trong sạch, vững mạnh; có tổng số điểm từ 70 điểm đến dưới 90 điểm.

2.3. Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ:

Là chi bộ cơ bản thực hiện được 5 nội dung đánh giá nêu trên nhưng còn có một số hạn chế và có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 70.

2.3  Chi bộ yếu kém: Là những Chi bộ có tổng số điểm dưới 50 hoặc trên 50 nhưng có một trong những khuyết điểm sau:

-          Không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao;

-          Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực đến mức có cán bộ phải xử lý kỷ luật;

-          Nội bộ mất đoàn kết; không xử lý kiên quyết dứt điểm.

C.      ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN.

I.     ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI.

Đối tượng đánh giá là tất cả đảng viên đang sinh hoạt ở Chi bộ (kể cả đảng viên dự bị, sinh hoạt tạm) tại thời điểm đánh giá. Đối với đảng viên vắng mặt, Chi bộ tổ chức đánh giá vào cuộc họp gần nhất khi đảng viên có mặt và báo cáo bổ sung kết quả đánh giá lên Đảng ủy.

II.  CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI:

1.           Hướng dẫn 070-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương;

2.           Hướng dẫn số 35-HD/BTCTU ngày 04/11/2011 của Ban Tổ chức Thành ủy;

3.           Công văn 1379 CV/BTCTU ngày 04/11/2011 của Ban Tổ chức Thành ủy;

4.           Kế hoạch số 254-KH/ĐUK ngày 11/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối;

5.           Công văn 253 – CV/ĐUK ngày 14/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối;

6.           Những lưu ý khi xem xét, đánh giá đảng viên:

6.1- Đảng viên đựơc xếp loại đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải được phân loại cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

6.2- Đảng viên đựơc xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ phải được phân loại cán bộ, công chức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trở lên.

6.3- Đảng viên đựơc xếp loại đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ phải được phân loại cán bộ, công chức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trở lên.

6.4- Đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ khi phân loại là cán bộ, công chức chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

III . NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI.

Đánh giá đảng viên theo 05 nội dung sau:

1.    Về tư tưởng chính trị:

-          Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm;

-           Việc chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

-          Việc đấu tranh chống  suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

-          Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

-          Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

2.    Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

-          Kết quả thực hiện "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp;

-          Việc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình;

-           Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; việc chấp hành Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

-          Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

-          Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ;

-          Tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác; đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

3.    Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

-          Năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;

-          Ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

-          Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

-          Tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị;

-          Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

4.    Về tổ chức kỷ luật:

-          Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức;

-          Thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định;

-          Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;

-           Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;

-          Thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

5.    Kết quả việc đảng viên khắc phục khuyết điểm của lần kiểm điểm trước.

Lưu ý: Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ trưởng, phó phòng hoặc tương đương trở lên phải kiểm điểm thêm 02 nội dung sau:

-          Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong chấp hành và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

-          Không tham nhũng, lãng phí và đi đầu trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cơ quan, đơn vị.

 

IV.  PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ.

Việc đánh giá chất lượng đảng viên được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm theo những nội dung đánh giá quy định tại mục III. Tự nhận mức phân loại trước Chi bộ.

Đối với đảng viên mới chuyển đến, phải tiến hành kiểm điểm trong thời gian sinh hoạt và trình bày thêm bản kiểm điểm trước đây nơi đảng viên chuyển đi.

Bước 2: Chi ủy nêu ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú, của Tổ Công đoàn Khoa, Phòng, Ban chấp hành Đoàn khoa, Ban chấp hành (BCH) Đoàn trường, BCH Hội sinh viên (đối với đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Sinh viên).

Bước 3: Đảng viên trình bày những nội dung được gợi ý kiểm điểm (nếu có);

Bước 4: Chi bộ thảo luận, góp ý cho đảng viên.

 

V .  XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN.

-          Sau khi đảng viên trong chi bộ thực hiện tự phê bình và phê bình, Chi bộ tiến hành bỏ phiếu kín xếp loại đảng viên theo trình tự sau:

- Lần 1: chi bộ bỏ phiếu xếp loại đảng viên theo 03 mức: đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng viên bị thi hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong năm thì đương nhiên xếp loại vi phạm tư cách, Chi bộ không phải đưa vào danh sách để bỏ phiếu xếp loại.

Đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời không tham gia bỏ phiếu. Đảng viên chính thức vẫn tiến hành bỏ phiếu để phân loại cho đảng viên dự bị và đảng viên sinh hoạt tạm.

Chi ủy tổ chức kiểm phiếu (có biên bản) và thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên.

- Lần 2: từ số đảng viên được trên ½ số đảng viên chính thức của Chi bộ bỏ phiếu tán thành xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ tiếp tục bỏ phiếu xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng theo định mức.

 

Chất lượng đảng viên được xếp theo 4 mức sau:

1. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Là những đảng viên thực hiện xuất sắc 4 nội dung đánh giá nêu trên, được 2/3 trở lên số đảng viên chính thức của chi bộ bỏ phiếu tán thành. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tối đa không vượt quá 15% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Đối với Chi bộ qua xếp loại chưa đạt trong sạch vững mạnh, Chi bộ không bỏ phiếu xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng, phó đơn vị và cấp uỷ viên cấp uỷ cấp trên là đảng viên của Chi bộ.

Không xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với đảng viên vắng sinh hoạt 03 lần trong năm (mặc dù có lý do).

2. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Là những đảng viên thực hiện tốt 4 nội dung đánh giá nêu trên và được trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ bỏ phiếu tán thành.

3. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ:

Là những đảng viên cơ bản thực hiện được 4 nội dung đánh giá nêu trên và được trên 1/2 số đảng viên chính thức của chi bộ bỏ phiếu tán thành.

Trong số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, chi bộ cần chỉ rõ những đảng viên còn có mặt hạn chế để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

4. Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ:

Là những đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ khiển trách trở lên trong năm hoặc phạm một trong các khuyết điểm sau và có trên 1/2 đảng viên chính thức của chi bộ bỏ phiếu tán thành:

- Qua kiểm điểm, phát hiện thấy đảng viên đó vi phạm tư cách đảng viên;

- Cơ quan quản lý đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hoặc chi bộ đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Không chấp hành sự phân công của tổ chức hoặc gây mất đoàn kết nội bộ.

 

VI. MỘT SỐ VẤN  ĐỀ CẦN LƯU Ý:

1.   Đối với những đảng viên sinh hoạt tại chi bộ nhưng thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy cấp trên giao thì đảng viên tự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với chi bộ. Khi cần thiết, chi ủy nghiên cứu ý kiến nhận xét của cấp quản lý đảng viên đó và thông báo với chi bộ khi đánh giá chất luợng, xếp loại đảng viên.

2.   Đối với những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm: Cấp ủy, Chi bộ phải kiểm tra, xem xét và xử lý kịp thời thông qua sinh hoạt Chi bộ hằng tháng, không để đến khi đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm mới xem xét, xử lý.

3.   Trường hợp phát hiện đảng viên có khuyết điểm sau khi đã công nhận kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên: thì phải kiểm điểm, làm rõ và tùy theo mức độ vi phạm của đảng viên mà xử lý kỷ luật hoặc không công nhận kết quả xếp loại.

4.   Trường hợp cán bộ, đảng viên có những sai phạm ở cơ quan cũ (đến mức phải xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên),  khi chuyển đến cơ quan khác mới phát hiện và xử lý, tổ chức cơ sở Đảng cơ quan cũ đã đánh giá, xếp loại chất lượng thì không phải xem xét lại kết quả xếp loại của tổ chức cơ sở Đảng đó.

 

D.TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

I.     CÁCH THỨC THỰC HIỆN.

1.    Căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy Trường và tình hình cụ thể của Chi bộ, Chi bộ sắp xếp thời gian họp kiểm điểm, đánh giá cho phù hợp để tất cả đảng viên đều tham gia Trước khi họp Chi bộ, Chi ủy hoặc Bí thư Chi bộ phải chuẩn bị thật chu đáo (chuẩn bị các văn bản, biểu mẫu, in phiếu, dự kiến Thư ký, ban kiểm phiếu, thùng phiếu, niêm phong phiếu, lên lịch công tác của Trường….),

- Triển khai đến toàn thể đảng viên viết kiểm điểm theo nội dung hướng dẫn.

- Tập hợp đầy đủ Phiếu nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú đối với đảng viên.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể họp để đóng góp ý kiến cho đảng viên đang sinh hoạt, công tác tại đơn vị (bằng hình thức văn bản).

*       Đối với đảng viên là sinh viên, Chi ủy lấy ý kiến bổ sung của BCH Chi đoàn nơi đảng viên học tập, sinh hoạt. Trường hợp đảng viên đã ra Trường, cấp ủy yêu cầu đảng viên báo cáo nhận xét của cơ quan, tổ chức nơi đảng viên công tác, sinh hoạt để xem xét phân loại.

*       Đối với đảng viên là cán bộ, giảng viên sinh hoạt tại Chi đoàn Cơ quan, Chi ủy lấy ý kiến nhận xét của BCH Chi đoàn cơ quan.

-          Phối hợp chính quyền, đoàn thể để lấy số liệu về kết quả bình xét thi đua trong năm (có liên quan đến đảng viên);

-          Chuẩn bị những nội dung khác có liên quan (nếu cần).

2.    Trong khi họp Chi bộ:

*       Tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng từng đảng viên trước:

-             Đảng viên đọc bản kiểm điểm trước Chi bộ (mẫu 1, mẫu 2).

-             Cấp ủy báo cáo các nhận xét liên quan đến đảng viên.

-             Chi bộ góp ý về kiểm điểm của đảng viên;

-             Đảng viên tiếp thu hoặc giải trình (nếu cần);

-             Chi bộ tiến hành bỏ phiếu (mẫu số 3).

-             Báo cáo kết quả kiểm phiếu.

-             Đảng viên hoàn chỉnh kiểm điểm, đăng ký phấn đấu trong năm sau và báo cáo kiểm điểm cho Chi bộ.

*       Phân tích đánh giá chất lượng Chi bộ.

-              Tiến hành kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ trong năm, tự chấm điểm đánh giá chất lượng của Chi bộ theo mẫu (3), Chi bộ thảo luận và biểu quyết.

3.    Báo cáo kết quả cho Đảng ủy Trường.

 

II . NHỮNG VĂN BẢN DÙNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI.

1/ Văn bản:

-         Hướng dẫn 070-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương;

-         Hướng dẫn số 35-HD/BTCTU ngày 04/11/2011 của Ban Tổ chức Thành ủy;

-         Công văn 1379 CV/BTCTU ngày 04/11/2011 của Ban Tổ chức Thành ủy;

-         Kế hoạch số 254-KH/ĐUK ngày 11/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối;

-         Công văn 253 – CV/ĐUK ngày 14/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối;

2/ Biểu mẫu:

-          Mẫu 1: Bản kiểm điểm đảng viên ( dùng cho đảng viên không phải là CB lãnh đạo)

-          Mẫu 2: Bản kiểm điểm đảng viên ( dùng cho đảng viên là cán bộ lãnh đạo từ trưởng, phó phòng hoặc tương đương trở lên)

-          Mẫu 3: Phiếu phân tích chất lượng đảng viên năm 2010

-          Mẫu 4: Biểu điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

-          Mẫu 5:  Báo cáo đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010

-          Mẫu 6: Biên bản hội nghị chi bộ phân tích chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên năm 2010.

-          Mẫu 7: Biên bản kiểm phiếu phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2010.

-          Mẫu 8: Phiếu bình chọn đảng viên xuất sắc năm 2010

-          Mẫu 9: Phiếu phân tích chất lượng đảng viên ĐTC nhưng có mặt hạn chế

III. HỒ SƠ BÁO CÁO ĐẢNG ỦY TRƯỜNG.

1. Phiếu nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú đối với đảng viên Chi bộ.

2. Bản kiểm điểm của đảng viên (sau khi được Chi bộ góp ý và đảng viên hoàn chỉnh) (mẫu 1, 2).

3. Phiếu phân tích chất lượng đảng viên (mẫu 3).

4. Biểu điểm đánh giá chất lượng Chi bộ (mẫu 4).

5. Báo cáo số liệu đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010 (mẫu 5).

6. Các loại biên bản: Biên bản họp Chi bộ, biên bản kiểm phiếu (mẫu 6, 7), biên bản góp ý các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

 

IV.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN.

- Ngày 29/11/2011

Thông qua Đảng ủy kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2010

- Ngày 05/12/2011

Triển khai đến tất cả Chi bộ

-Từ 06/12-31/12/10

Các Chi bộ tiến hành họp để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng & đảng viên

- Từ 01/01-05/01/12

Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức – Đoàn thể tổng hợp số liệu, chuẩn bị Báo cáo trình Đảng ủy

- Ngày 15/01/2012

Đảng ủy họp thông qua  Báo cáo

- Ngày 25/01/2012

Gửi Báo cáo  cho Đảng ủy Khối

 

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên là công tác quan trọng, Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng chất lượng cơ sở đảng và đảng viên, đảm bảo thời gian, tiến độ đã quy định.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác đánh giá chất lượng Chi bộ và đảng viên năm 2011. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu các đơn vị báo cáo kịp thời cho Đảng ủy để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:

-          BTV Đảng ủy khối (để báo cáo);

-          Các đ/c ĐUV (để thực hiện);

-          Các Chi bộ (để thực hiện);

-          Lưu VP.

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

VÕ  VĂN   PHÚC


 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

CHI BỘ:…………………………………………

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

MẪU

(dùng cho đảng viên không phải là cán bộ lãnh đạo)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2011

Mẫu 1

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

 

Kính gửi: - CHI ỦY .....................................................................................................................

- ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.

 

Tên tôi là.............................................................. Sinh ngày: ……./………/………

Nơi sinh:.....................................................................................................................................

Quê quán (xã, huyện, tỉnh)........................................................................................................

Nơi ở hiện nay:...........................................................................................................................

Vào đảng ngày……../………/……….. Chính thức ngày……../………/………..

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ...................................................................................................

Công việc phụ trách:..................................................................................................................

Thực hiện chỉ đạo của Đảng về đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011, tôi xin kiểm điểm sau 01 năm (học tập, công tác) và rèn luyện như sau:

 

1.  Về tư tưởng chính trị (kiểm điểm theo các nội dung sau):

-          Việc chấp hành, viết, nói và làm theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

-          Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

-          Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

4.10.       Phẩm chất đạo đức, lối sống (kiểm điểm theo các nội dung sau):

-          Việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, chấp hành Quy định cua Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

-          Thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết trong đảng trên cơ sở Cương lĩnh Chính trị và Điều lệ Đảng.

-          Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, giữ mối liên hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

4.11.      Thực hiện nhiệm vụ được giao (kiểm điểm theo các nội dung sau):

-          Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

-          Việc giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

-          Tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể địa phương, cơ quan, đơn vị;

-          Thực hiện công tác kết nạp đảng viên.

4.12.      Về tổ chức kỷ luật (kiểm điểm theo các nội dung sau):

-          Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

-          Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng (họp Chi bộ, học nghị quyết….) và đóng đảng phí theo quy định.

-          Thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan và các đoàn thể.

4.13.      Kết quả khắc phục khuyết điểm của lần kiểm điểm trước.

 

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện là đảng viên:.............................................................................

Đề nghị Chi bộ xem xét, đóng góp ý kiến cho tôi. Tôi xin hứa sẽ khắc phục những khuyết điểm trong năm qua và luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của Đảng.

 

 

Kết quả Chi bộ phân loại

(TM. Cấp ủy ghi kết quả và ký ghi rõ họ tên)

…………………………………………………

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đăng ký năm 2012

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

CHI BỘ:…………………………………………

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

MẪU

(dùng cho đảng viên là cán bộ lãnh đạo từ trưởng, phó phòng hoặc tương đương trở lên)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2011

Mẫu 2

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

 

Kính gửi: - CHI ỦY .....................................................................................................................

- ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.

 

 

Tên tôi là.............................................................. Sinh ngày: ……./………/………

Nơi sinh:.....................................................................................................................................

Quê quán (xã, huyện, tỉnh)........................................................................................................

Nơi ở hiện nay:...........................................................................................................................

Vào đảng ngày……../………/……….. Chính thức ngày……../………/………..

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ...................................................................................................

Phụ trách:...................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Chức vụ hiện nay:.......................................................................................................................

Thực hiện chỉ đạo của Đảng về đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011, tôi xin kiểm điểm sau 01 năm (học tập, công tác) và rèn luyện như sau:

 

1.  Về tư tưởng chính trị (kiểm điểm theo các nội dung sau):

-          Việc chấp hành, viết, nói và làm theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

-          Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

-          Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

2.    Phẩm chất đạo đức, lối sống (kiểm điểm theo các nội dung sau):

-          Việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, chấp hành Quy định cua Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

-          Thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết trong đảng trên cơ sở Cương lĩnh Chính trị và Điều lệ Đảng.

-          Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, giữ mối liên hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

-          Không tham nhũng, lãng phí và đi đầu trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong cơ quan, đơn vị.

3. Thực hiện nhiệm vụ được giao (kiểm điểm theo các nội dung sau):

-          Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong chấp hành và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

-          Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

-          Việc giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

-          Tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể địa phương, cơ quan, đơn vị;

-          Thực hiện công tác kết nạp đảng viên.

1.    Về tổ chức kỷ luật (kiểm điểm theo các nội dung sau):

-          Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

-          Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng (họp Chi bộ, học nghị quyết….) và đóng đảng phí theo quy định.

-          Thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan và các đoàn thể.

2.    Kết quả khắc phục khuyết điểm của lần kiểm điểm trước.

 

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện là đảng viên:.............................................................................

Đề nghị Chi bộ xem xét, đóng góp ý kiến cho tôi. Tôi xin hứa sẽ khắc phục những khuyết điểm trong năm qua và luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của Đảng.

 

 

 

Kết quả Chi bộ phân loại

(TM. Cấp ủy ghi kết quả và ký ghi rõ họ tên)

…………………………………………………

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng viên Đăng ký năm 2012

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

 

CHI BỘ:…………………………………………

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mẫu số 3

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2011

 

TT

Họ  và tên đảng viên

Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ

Vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Cột (2) cấp ủy lập danh sách đảng viên có mặt dự kiểm điểm bao gồm đảng viên chính thức (trừ số đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng), đảng viên dự bị , đảng viên đi làm việc lưu động đã báo cáo và được cấp ủy cơ sở đồng ý,  đảng viên  đến sinh hoạt tạm thời);

- Đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền và các Đoàn thể từ khiển trách trở lên trong năm không có tên trong danh sách này.

- Cột (3), (4), (5): Dành cho đảng viên chính thức bỏ phiếu, chỉ đánh 1 dấu (X) xếp loại cho mỗi đảng viên.


 

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

 

CHI BỘ:…………………………………………

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

PHIẾU BÌNH CHỌN

Mẫu 3A                      ĐẢNG VIÊN XUẤT SẮC NĂM 2011

 

TT

Danh sách đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảng viên xuất sắc

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

 

Ghi chú: - Cột (2) cấp ủy lập danh sách đảng viên đã được trên ½ đảng viên chính thức của Chi bộ bỏ phiếu xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Cột (3): Dành cho đảng viên chính thức bỏ phiếu bỏ phiếu.


 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

 

CHI BỘ:…………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Mẫu 3B                          PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

ĐỦ TƯ CÁCH NHƯNG CÓ MẶT CÒN HẠN CHẾ

NĂM 2011

 

TT

Họ tên đảng viên

Trong đó đảng viên có mặt còn hạn chế

Chưa tận tụy với công việc, chưa tích cực học tập, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả thấp

Có khuyết điểm trong công tác, sinh hoạt nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật

Là người đứng đầu đơn vị mà đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Cột (2) cấp ủy lập danh sách đảng viên đã được Chi bộ xếp loại đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ;

- Cột (3), (4), (5): Dành cho đảng viên chính thức bỏ phiếu, chỉ đánh 1 dấu (X) nếu xét thấy đảng viên đó có mặt còn hạn chế (có thể chọn cột 3 hoặc cột 4 hoặc cột 5).


 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

CHI BỘ:…………………………………………

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2011

Mẫu 4

 

BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

 

Nội dung

Điểm chuẩn

Tự chấm

Diễn giải

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

30

 

 

1.1

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

04

 

 

1.2

Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH), có những cải tiến trong công tác quản lý.

04

 

 

1.3

Xây dựng đạo đức nghề nghiệp và môi trường hoạt động lành mạnh.

03

 

 

1.4

Hoàn thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, Chi bộ và của cấp trên giao.

03

 

 

1.5

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị.

03

 

 

1.6

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên.

03

 

 

1.7

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, nhất là trong tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, NCKH, hoạt động văn hóa, thể thao…

03

 

 

1.8

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đơn vị; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ tài sản của Nhà nước và đơn vị.

07

 

 

2. Lãnh đạo công tác chính trị - tư tưởng.

15

 

 

2.1

Việc phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

04

 

 

2.2

Việc chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm…) trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

04

 

 

2.3

Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên.

04

 

 

2.4

Có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề thuộc trách nhiệm của đơn vị hoặc báo cáo để cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

03

 

 

3. Lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể quần chúng.

15

 

 

3.1

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị.

04

 

 

3.2

Kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị.

04

 

 

3.3

Lãnh đạo xây dựng các Tổ công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của mỗi Đoàn thể.

04

 

 

3.4

Các Đoàn thể tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết, quyết định của tổ chức đảng, của đơn vị liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên.

03

 

 

4. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng.

25

 

 

4.1

Việc đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

02

 

 

4.2

Xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong đảng.

01

 

 

4.3

Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy và các quy chế, quy định của Chi bộ.

01

 

 

4.4

Nền nếp, chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của sinh hoạt đảng.

02

 

 

4.5

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

02

 

 

4.6

Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên.

02

 

 

4.7

Xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo,bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên, giới thiệu và nắm tình hình đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

02

 

 

4.8

Hoạt động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được Chi bộ phân công.

02

 

 

4.9

Việc phát hiện và xử lý những đảng viên có vi phạm.

01

 

 

4.10

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác trong Đảng.

01

 

 

4.11

Công tác phát triển đảng viên mới.

05

 

 

 

Xây dựng cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, thực sự là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

04

 

 

5. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng.

15

 

 

5.1

Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh,

05

 

 

5.2

Xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên của đơn vị theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

05

 

 

5.3

Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên; chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

05

 

 

TỔNG CỘNG

 

  

 

T/M CHI BỘ


 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

 

CHI BỘ:…………………………………………

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng  năm 2011

 

Mẫu 5

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2011

 

PHÂN TÍCH

TỔNG SỐ

TỶ LỆ

GHI CHÚ

Đảng viên có đến thời điểm đánh giá

 

 

 

3.

Đảng viên được miễn đánh giá

 

 

 

4.

Đảng viên chưa được đánh giá

 

 

 

5.

Đảng viên đã được đánh giá

 

 

 

Kết quả đánh giá

 

 

 

1. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

Trong đó: Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

2. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ

 

 

 

Trong đó: Đủ tư cách nhưng có mặt còn hạn chế:

 

 

 

a.

Còn hạn chế về năng lực

 

 

 

b.

Còn khuyết điểm trong công tác SHĐ…

 

 

 

c.

Là người đứng đầu đơn vị chưa HTNV

 

 

 

3. Đảng viên vi phạm tư cách

 

 

 

a.

Vi phạm hình thức kỷ luật trong năm

 

 

 

b.

Không hoàn thành nhiệm vụ trong năm

 

 

 

c.

Không chấp hành sự phân công, gây mất đoàn kết

 

 

 

d.

Qua kiểm điểm đánh giá phát hiện vi phạm tư cách

 

 

 

 

Người lập báo cáo

T/M CHI BỘ

 


 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

CHI BỘ:…………………………………………

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2011

Mẫu 6

 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CHI BỘ

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2011

 

A. Hội nghị  Chi bộ ………………………………………………thuộc Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, đã tiến hành họp vào lúc……giờ ….., ngày ………../…../2011.

Tổng số đảng viên triệu tập:…………đảng viên.

Hội nghị có mặt: ……….đảng viên, tỷ lệ:…….%.

Trong đó: Nam: …. đồng chí. Nữ: … đồng chí. Chính thức: …. đồng chí.

 

Đoàn Chủ tịch (là các đồng chí trong Chi ủy hoặc Bí thư Chi bộ chủ trì) gồm:

1.      Đ/c.....................................................................................................................................

2.      Đ/c ....................................................................................................................................

3.      Đ/c.....................................................................................................................................

Thư ký: Đ/c...............................................................................................................................

 

B. PHẦN NỘI DUNG:

1. Hội nghị đã nghe Đoàn Chủ tịch triển hướng dẫn về thực hiện phân tích đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên năm 2011

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

2. Đánh giá chất lượng đảng viên.

2.1. Hội nghị đã nghe từng đồng chí đảng viên trình bày kiểm điểm và tự nhận loại đảng viên của mình; nghe đoàn chủ tịch thông tin thêm về các nhận xét của quần chúng, đoàn thể có liên quan đến đảng viên của Chi bộ.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

2.2. Hội nghị đã góp ý, thảo luận đối với từng kiểm điểm của đảng viên (ghi các ý kiến góp ý cho từng đồng chí theo các tiêu chí kiểm điểm).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

2.3. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín để đánh giá chất lượng đảng viên. Kết quả như sau:

PHÂN TÍCH

TỔNG SỐ

TỶ LỆ

GHI CHÚ

Đảng viên có đến thời điểm đánh giá

 

 

 

1.

Đảng viên được miễn đánh giá

 

 

 

2.

Đảng viên chưa được đánh giá

 

 

 

3.

Đảng viên đã được đánh giá

 

 

 

Kết quả đánh giá

 

 

 

1. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

Trong đó: Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

2. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ

 

 

 

Trong đó: Đủ tư cách nhưng có mặt còn hạn chế:

 

 

 

a.

Còn hạn chế về năng lực

 

 

 

b.

Còn khuyết điểm trong công tác SHĐ…

 

 

 

c.

Là người đứng đầu đơn vị chưa HTNV

 

 

 

3. Đảng viên vi phạm tư cách

 

 

 

a.

Vi phạm hình thức kỷ luật trong năm

 

 

 

b.

Không hoàn thành nhiệm vụ trong năm

 

 

 

c.

Không chấp hành sự phân công, gây mất đoàn kết

 

 

 

d.

Qua kiểm điểm đánh giá phát hiện vi phạm tư cách

 

 

 

 

2.4. Danh sách (đảng viên đề nghị khen thưởng, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trong đó còn hạn chế; đảng viên vi phạm tư cách).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

3. Đánh giá chất lượng Chi bộ (Chi bộ).

Căn cứ kết quả đánh giá chất lượng đảng viên:..................................................................................

Căn cứ tiêu chuẩn phân loại Chi bộ:....................................................................................................

Chi ủy trình bày dự kiến mức tự đánh giá.............................................................................................

Chi bộ thảo luận từng tiêu chuẩn và mức điểm:...................................................................................

Chi bộ biểu quyết (thẻ đảng (nếu có) hoặc giơ tay

 

4. Ý kiến của Chi bộ (nếu có) về tình hình đánh giá chất lượng Chi bộ và đảng viên, gồm: Quá trình triển khai thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị;

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

Hội nghị kết thúc vào lúc ….. giờ …. cùng ngày.

 

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

CHI BỘ:…………………………………………

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2011

Mẫu 7

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2011

 

A. Hội nghị  Chi bộ ………………………………………………thuộc Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, đã tiến hành họp vào lúc……giờ ….., ngày ………../…../2011.

Đã tiến hành bỏ phiếu kín để phân loại đảng viên năm 2011.

Hội nghị thống nhất thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

1. Đ/c.......................................................................................................................................

2. Đ/c ......................................................................................................................................

3. Đ/c.......................................................................................................................................

Tổng số đảng viên triệu tập:…………đảng viên.

Hội nghị có mặt: ……….đảng viên, tỷ lệ:…….%.

Trong đó: Nam: …. đồng chí. Nữ: … đồng chí. Chính thức: …. đồng chí.

Số đảng viên chính thức có mặt khi bỏ phiếu:..........................................

Số đảng viên vắng mặt khi bỏ phiếu:........................................................

Tổng số phiếu phát ra:...............................

Tổng số phiếu thu về:.................................

Số phiếu hợp lệ:...........................................

Số phiếu không hợp lệ:................................ Lý do:………………………………………………..

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1.             Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ gồm những đồng chí sau:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Trong đó đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm:............................................

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

2.             Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ gồm những đồng chí sau:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Trong đó: Đảng viên đủ tư cách nhưng có mặt còn hạn chế gồm những đồng chí sau:

Còn hạn chế về năng lực..........................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Còn khuyết điểm trong công tác sinh hoạt đảng…...................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Là người đứng đầu đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ..............................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

3.Đảng viên vi phạm tư cách:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

Biên bản này lập thành 02 bản, thông qua Hội nghị lúc….giờ…..ngày…../……/2011.

 

 

BAN KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý BAN KIỂM PHIẾU

 

1.               Phiếu bầu phải được in sẵn họ và tên người trong danh sách, xếp theo thứ tự vần chữ cái A, B, C… và phải có con dấu của Đảng bộ hoặc chữ ký hợp lệ của đồng chí trong Cấp ủy. Phiếu bầu phải thống nhất kích cỡ, màu sắc do Ban kiểm phiếu phát ra.

2.               Lưu ý đảng viên phải kiểm tra kỹ khi nhận phiếu và trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu về tính hợp lệ. Hạn chế đến mức tối đa việc xảy ra tình trạng phiếu không hợp lệ. Phiếu hợp lệ là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, cách thức đánh dấu (X) đúng hướng dẫn ghi trong phiếu (lưu ý đảng viên dự bị và sinh hoạt tạm không được tham gia bỏ phiếu).

3.               Khi kiểm phiếu, trước tiên phải chia ra làm 02 loại phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ.

4.               Sau khi kiểm phiếu và công bố kết quả, Ban kiểm phiếu niêm phong phiếu để đoàn chủ tịch giao lại cho Đảng ủy.

5.               Người đạt tiêu chuẩn theo quy định phải được trên 50% đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Đối với đảng viên xuất sắc nếu trên 50% số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành thì lấy theo thứ tự từ cao đến thấp nhưng không được vượt quá 15% tổng số đảng viên của Chi bộ.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ sáu, 02 12 2011 16:22)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox